Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego. Studium historyczne

Abstrakt
Nadrzędnym celem pracy jest udokumentowany źródłowo opis i wyjaśnienie różnorodnych związków Kornela Ujejskiego, jego życia i twórczości, z muzyką. Związki poety z muzyką rozumiane są szeroko, bo w domenie twórczości artystycznej obejmują one zarówno jego wiersze powstałe w wyniku inspiracji muzycznej oraz jego improwizowane utwory muzyczne, jak i dzieła muzyczne wielu kompozytorów, którzy wykorzystali te ,,muzyczne” wiersze Ujejskiego, a także wiele jego innych wierszy. Ten cel kompleksowego, monograficznego ujęcia związków Ujejskiego z muzyką wytycza zagadnienia badawcze usytuowane na pograniczu trzech nauk: historii, muzykologii oraz literaturoznawstwa. W obrębie tych dyscyplin, w kontekście celów rozprawy, szczególnie ważne są wyniki badań i perspektywy metodologiczne właściwe dla badań dotyczących dziejów kultury, historii literatury pięknej i historii muzyki, obustronnych związków literacko-muzycznych oraz recepcji idei estetyczno-artystycznych i dzieł sztuki. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów: 1. związki Ujejskiego ze środowiskiem muzycznym Lwowa, 2. muzycy w życiu poety, 3. wiersze Ujejskiego inspirowane muzyką, 4. muzyczna recepcja wierszy Ujejskiego inspirowanych muzyką, 5. muzyczna recepcja innych wierszy Ujejskiego. W zakończeniu w sposób syntetyczny określono zakres i różnorodność związków Kornela Ujejskiego z muzyką oraz wyróżniono i scharakteryzowano fazy recepcji jego wierszy pozostających w różnorodnych relacjach z muzyką. W pracy zamieszczono osiem aneksów, które stanowią integralną część rozprawy, spełniając funkcję dokumentacyjną i poglądową.
The main purpose of the thesis is a documented description and clarification of various associations of Kornel Ujejski's life and creative activity with music. Poet's connection with music is described broadly, as in artistic domain they involve his poems created due to musical inspirations, his own improvised musical pieces and works of many compositors, who used these "musical" and other poems of Ujejski. This objective of thorough, monographic description of Ujejski's connection with music sets research issues in the middle ground between three fields of study: history, musicology and literary studies. Concerning goals of the dissertation, especially important are results and methodological perspective adequate for research related with history of culture, literature and music, relationship of literature and music and reception of artistic ideas and pieces. The dissertation consists of five chapters: 1. Ujejski's connections with musical community of Lwów, 2. musicians in poet's life, 3. Ujejski's poems inspired with music, 4. musical reception of Ujejski's poems that were inspired with music, 5. musical reception of other Ujejski's poems. The conclusion synthesizes spectrum and variety of Ujejski's associations with music and characterizes phases of his poetry's reception. Eight annexes create integral part of the dissertation as they serve documentation and demonstrative purpose.
Opis
Słowa kluczowe
Kornel Ujejski (1823-1897) , Lwów – muzyka , Muzyka a literatura , Poezja polska - recepcja , Lviv – music , Music and literature , Polish poetry - reception
Cytowanie