Pogrom kielecki i jego kontekst społeczno-historyczny w świadomości mieszkańców Kielc

Abstrakt
Opracowanie składa się z dwóch części: Pierwsza dotyczy szerszego historycznego kontekstu wydarzeń kieleckich, bez którego nie sposób zrozumieć wielu aspektów owego pogromu i całej ówczesnej rzeczywistości. Druga obejmuje swoim zakresem omówienie i analizę postaw mieszkańców Kielc wobec tragicznych wydarzeń z 4 lipca 1946 roku. Praca przedstawia jak dziś po 69 latach kielczanie postrzegają pogrom Żydów, jak funkcjonuje on w ich świadomości. Dwie przedstawione powyżej części pracy zostały podzielone na siedem rozdziałów poprzedzonych wstępem: Rozdział pierwszy to koncepcja pracy z treściami strony pojęciowej i metodologicznej. Rozdział drugi został poświęcony sytuacji społeczno-politycznej Polski w latach 1944-1947. Przedstawia m. in. tworzenie się komunistycznego państwa na ziemiach polskich, politykę ZSRR wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski. Rozdział trzeci przedstawia ogólną charakterystykę Kielc, dane społeczno-demograficzne mieszkańców, zarys rozwoju przestrzennego miasta od 1945 roku. W rozdziale czwartym ukazana została istota i geneza pogromu kieleckiego. Przebieg wydarzeń ujęto w formie kalendarium. Rozdział piąty pracy dotyczy metodologii badań empirycznych. Rozdział szósty przedstawia wyniki badań. W rozdziale siódmym zaprezentowana została weryfikacja problemów i hipotez badawczych. Na zakończenie przedstawiono podsumowanie i wnioski.
The study consists of two parts. The first one regards a wider historical context of the Kielce events, without which it is impossible to understand many aspects of the pogrom and the then entire reality. The second one covers the review and analysis of Kielce residents' attitudes to the tragic events that took place on 4 July 1946. The work shows how today, after 69 years, Kielce inhabitants perceive the pogrom against the Jews and how it functions in their awareness. The two parts of the work were divided into seven chapters preceded with an introduction. Chapter One is a concept behind the work, dealing with notional and methodological issues. Chapter Two was devoted to the sociopolitical situation in Poland in 1944-1947. It describes, among other things, the formation of a communist state on the Polish territories, the USSR policy towards Central Eastern European countries, particularly Poland. Chapter Three is an overall description of Kielce, provides sociodemographic data of its residents and shows an outline of the spatial development of the city from 1945. Chapter Four presents the essence and causes of the Kielce pogrom. The course of events was shown in a chronological order. Chapter Five is devoted to methodology of empirical research. Chapter Six presents research findings. Chapter Seven presents a verification of research problems and hypotheses. A summary and conclusions were shown in the concluding part of the thesis.
Opis
Słowa kluczowe
Pogrom kielecki , stosunki polsko-żydowskie , świadomość , postawy , Kielce pogrom , Polish-Jewish relationships , awareness , attitudes
Cytowanie