Zastosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w turystyce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Jęczmyk, Anna
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Ponieważ produkt turystyczny oddziałuje na środowisko, dlatego celowe jest podejmowanie efektywnych działań mających na celu zminimalizowania oddziaływania usług turystycznych na otoczenie we wszystkich fazach cyklu życia tego produktu. Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) zarządzania opiera się na dobrowolności i stanowi przejaw perspektywicznego myślenia. Wyrobem w technologii LCA może być zarówno konkretny przedmiot, jak i cały proces produkcji lub usługa, także usługa turystyczna. W artykule przedstawiono zasady środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz wskazano, jakie może mieć ona zastosowanie w turystyce.
The tourist product has an impact on the environment, therefore it is advisable to take effective actions. The aim to minimize the impact of travel services on the environment in all phases of this product life cycle. The Life Cycle Assessment (LCA) of management is based on voluntariness and is a manifestation of forward thinking. A product in LCA technology can be either a specific object or the whole production process or service including a tourist service. The article presents the principles of environmental life cycle assessment (LCA) and indicates how it can be used in tourism.
Opis
Słowa kluczowe
ocena cyklu życia , LCA , turystyka , obszar recepcji turystycznej , Life Cycle Assessment , tourism , tourism destination
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 35–42