Wartość nieruchomości jako przedmiot opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II CSK 117/17

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Derlatka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Oszacowania nieruchomości dokonuje biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów, powołany przez komornika. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, komornik dokona dodatkowego opisu i oszacowania na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Analiza powyższego wyroku skłania do refleksji dotyczącej problemu szacowania wartości nieruchomości dla celów sądowego postępowania egzekucyjnego, zasad udziału biegłego (rzeczoznawcy majątkowego) na etapie opisu i oszacowania nieruchomości, kontroli operatu szacunkowego przez komornika, przesłanek dodatkowego opisu i oszacowania oraz ich oceny. Dalsze wątki przedstawione w opracowaniu to zagadnienie nadzoru judykacyjnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej komornika. Artykuł prezentuje również zagadnienie stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli operat szacunkowy ma posłużyć komornikowi za podstawę sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości.
Immovable property shall be appraised by an expert licenced to appraise immovable property on the basis of separate regulations, appointed by the court enforcement officer. If the condition of immovable property changes materially in the period between its description and appraisal and the auction date, an additional description or appraisal may be made at the creditor’s or debtor’s request. The analysis of the above judgment prompts reflection on the problem of estimating the value of real estate for the purposes of court enforcement proceedings, the problem of rules for the participation of an expert (property appraiser) at the stage of real estate description and estimation and their evaluation. Further problems presented in the study are the issue of judiciary supervision and bailiff's liability for damages. The article also presents the issue of the application of the provisions of the Act on real estate management, if the estimated operator is to be used by the bailiff as a basis for the preparation of a description and estimate of the real estate.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie egzekucyjne , wartość nieruchomości , dodatkowy opis i oszacowanie , egzekucja z nieruchomości , opinia biegłego , rzeczoznawca majątkowy , skarga na czynności komornika , enforcement proceedings , value of the immovable property , additional description or appraisal , enforcement against immovable property , expert evidence , real estate appraiser , appeal against a court enforcement officer’s actions
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 41–61