Vplyv informačno-komunikačných technológií na výučbu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pavlovkin, Ján
Stebila, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Informačno-komunikačné technológie predstavujú množinu techník, postupov a prostriedkov, ktoré sa využívajú na sprostredkovanie informácií. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť jazyk, písmo, kníhtlač, telegraf, telefón, rozhlas, televíziu či počítač. Ich typickými predstaviteľmi sú komunikačné médiá. Termín médium vychádza z technologického aspektu komunikácie, v ktorej plní úlohu sprostredkovateľa, nosiča informácií. V článku je opísaný vplyv niektorých informačno-komunikačných technológií na vzdelávanie.
Information and communication technology is a set of techniques, procedures and instruments that are used for mediation information. Among the most important communication technologies can be included as language, writing, book printing, telegraph, telephone, radio, television and the computer. Communication media are a typical representative of ICT. Medium term based on the technological aspects of communication, which acts as an intermediary, the information carrier. The article describes the impacts of ICT on education.
Opis
Słowa kluczowe
informačno-komunikačné technológie , médium , spracovanie informácií , vzdelávanie , information and communication technology , media , information processing , education
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 84–90