Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Fura, Barbara
Hales, Colin F.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 420 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012. Celem badania było rozpoznanie postaw studentów wobec wprowadzenia nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, tj. e-learningu czy blended learningu. Ponieważ jednym z warunków nauczania wspomaganego Internetem/komputerem jest odpowiedni poziom umiejętności komputerowych uczestników procesu nauczania, dlatego ocenie poddano subiektywnie odczuwany poziom kompetencji komputerowych respondentów. Przy pomocy wybranych metod statystycznych dokonano weryfikacji hipotez dotyczących istnienia zależności pomiędzy poziomem kompetencji studentów a wybranymi zmiennymi społeczno-demograficznymi respondentów. Ocenie poddano również umiejętność posługiwania się wybranymi programami w zależności od dostępności Internetu/komputera.
This paper presents the results of empirical studies carried out on a sample of 420 students at the University of Rzeszow during the academic year 2011/2012. The aim of this study was to assess the attitudes of students towards the introduction of teaching and learning through the use of information and communication technologies, i.e. through e-learning and blended learning. Since one of the pre-requisites for ICT-assisted teaching/computer-assisted learning is, an appropriate level of computer skills of the learners, therefore the participants were evaluated as to their subjectively perceived level of computer competence. Using selected statistical methods testing was carried out on hypotheses about the existence of relationships between the level of competence and selected socio-demographic characteristics of the respondents. Evaluations were conducted into the ability of respondents to use selected programs/complete tasks in the light of the availability of the Internet/computer.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 7–25