Problemy dzieci wymagających szczególnej opieki w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie działalności ks. Henryka Szumana, ks. Wacława Blizińskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Skotnicka-Palka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja dzieci była wypadkową wielu czynników, m.in. warunków ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, w jakich żyły. Dzieci zmagające się z rozmaitymi problemami potrzebowały wsparcia ze strony różnego rodzaju instytucji opiekuńczych, zarówno świeckich, jak i kościelnych. W artykule zaprezentowano sytuację nieletnich w niepodległej Polsce, problemy, które ich dotykały, a także formy pomocy dzieciom wymagającym szczególnej opieki podejmowane przez ks. Henryka Szumana, ks. Wacława Blizińskiego oraz m. Elżbietę Różę Czacką. Wymienieni społecznicy troszczyli się o dzieci osierocone, zmagające się z niepełnosprawnością oraz zagrożone alkoholizmem. Starali się zaradzić ich problemom, tworząc instytucje pomocowe. Pieniądze na prowadzenie swojej działalności pozyskiwali od darczyńców. Korzystali także ze środków publicznych.
In the interwar period, the situation of children was the cumulation of many factors, including the economic, social and cultural conditions in which they lived. Children struggling with various problems needed support from various types of care institutions, both secular and church. The article presents the situation of children in independent Poland, the problems that affected them, as well as the forms of help provided to children requiring special care by Fr. Henryk Szuman, priest Wacław Bliziński and Mrs. Elżbieta Róża Czacka. The above-mentioned social activists cared for orphaned children, struggling with disabilities and exposed to the risks of alcoholism. They tried to solve their problems by creating aid institutions. They obtained money to run their activities from donors while also using public funds.
Opis
Słowa kluczowe
dzieci , historia społeczna , dwudziestolecie międzywojenne , duchowieństwo , children , social history , interwar period , clergy
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(29)/2023, s. 68-87