Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Kulpa-Ogdowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Nowoczesne technologie informacyjne oraz rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego mogą: łączyć i wzmacniać więzi między ludźmi, przedsiębiorstwami, metropoliami i zasobami, ale tylko wtedy, gdy te powiązania są w stanie stworzyć nową wartość rynkową. Funkcjonowanie takiego rynku mechanizm niesie ryzyko pogłębiania się różnic społecznych: aktywnego oddzielania elity włączone w globalny obieg informacji, rozrywki i kapitału z reszty społeczeństwo nie włączone do sieci. W artykule zwracam uwagę na niebezpieczeństwo spowolnienia integracji społecznej i zahamowania solidarności społecznej. Skupiam się na społecznościach konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i na wyniki rozwoju konsumpcjonizmu, aby wskazać, że stawiają one nowe wyzwania przed projektem europejskim. Przedstawiam, jak zmiany w strukturze społecznej generują bariery dla spójności między społecznościami członkowskimi, jak i wewnątrz społeczności członkowskich. ja używam inne niż klasyczne znaczenie centrów i lodówek – zwracam uwagę nie tylko do rywalizacji na poziomie państw narodowych, ale także między regionami i między metropolie, w których skoncentrowane są węzły ważnych sieci.
Modern information technologies as well as development of consuming society can join up and strengthen the ties between people, enterprises, metropolises and resources, but only when these ties are able to create a new market value. Workings of such market mechanism brings a risk of increasing social differences: of separating the elite actively included in global circulation of information, entertainment and capital from the rest of society not included in the network. In the article I am drawing an attention to the danger of slowing down social integration and stunting social solidarity. I am focusing on social consequences of the development of modern information technologies and on the results of consumerism development, to indicate that they are placing new challenges for European project. I am presenting how changes in social structure generate barriers for cohesion between the member communities as well as inside the member communities. I am using another than classic meaning of the centers and the fridges – I am paying attention not only to the competition on the level of national states but also between regions and between metropolises in which there are concentrated knots of important networks.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 137-154