Quality of life in the countryside after Poland’s accession to the European Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chmielewska, Barbara
Zegar, Józef Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The purpose of the study is to assess changes in the quality of life of the rural population in the period after Polish accession to the European Union (years 2006–2016). The study was conducted on the basis of the results of the European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) and household budgets survey by CSO. The assessment of the quality of life of the rural population was based on indicators characterizing the objective living conditions (income, expenses, infrastructure, environment, housing and furnishings) and on a subjective assessment. In the assessment of the quality of life, the environmental and climate advantages of rural areas were not taken into account. Basic indicators relate to individuals or households. Quality of life in rural areas is worse than in the cities, which is primarily due to the lower income of rural residents. Also, the level of expenditure is lower, mainly with respect to higher needs. The equipment of households with basic technical installations and durable goods, especially modern, is also worse in rural areas than in urban areas. The rural population subjectively evaluates their quality of life as worse than the urban population and they also believe that the ability to satisfy their needs is worse than in the cities.
Celem opracowania jest ocena zmian jakości życia ludności zamieszkałej na wsi w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej (lata 2006–2016). Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wyników europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) oraz budżetów gospodarstw domowych GUS. Ocenę jakości życia ludności wiejskiej dokonano w oparciu o wskaźniki charakteryzujące obiektywne warunki bytowania (dochody, wydatki, infrastruktura, warunki mieszkaniowe i wyposażenie mieszkań) oraz ocenę subiektywną. W ocenie jakości życia nie były uwzględniane środowiskowe i klimatyczne walory obszarów wiejskich. Podstawowe wskaźniki odnoszą się do osób lub gospodarstw domowych. Jakość życia na obszarach wiejskich jest gorsza niż w miastach, co wynika przede wszystkim z niższych dochodów mieszkańców wsi. Także niższy jest poziom wydatków, głównie na potrzeby wyższego rzędu. Na wsi gorsze jest wyposażenie gospodarstw domowych w podstawowe instalacje techniczne oraz dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza nowoczesne. Mieszkańcy wsi oceniają subiektywnie jakość swojego życia gorzej niż ludność miejska; jako gorszą oceniają też możliwość realizacji potrzeb.
Opis
Słowa kluczowe
quality of life , rural areas , cities , housing situation , infrastructure , jakość życia , wieś , miasto , sytuacja mieszkaniowa , infrastruktura techniczna
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 31–44