Znaczenie wolności i godności klasy średniej w zapoczątkowaniu rewolucji przemysłowej XVIII-wiecznej Anglii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Rajtarski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rewolucja przemysłowa zainicjowała marsz ludzkości ku bogactwu. Rozpoczęta w XVIII w. w Anglii, trwale zmieniła układ społeczno-instytucjonalny świata. Podjęto wiele prób wyjaśnienia genezy rewolucji. Jedna z nich, zaproponowana przez D. N. McCloskey, widzi w tym przełomie rezultat powszechnej zmiany opinii społeczeństwa odnośnie do kreatywności, przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Wraz ze zmianami politycznymi doprowadziło to do wzrostu wolności i godności angielskiej klasy średniej i stworzyło dogodne warunki dla eksplozji innowacyjności. McCloskey nie wyjaśnia jednak, w jaki dokładnie sposób wzrost godności oraz wolności osób przedsiębiorczych przekłada się na wzrost innowacyjności. Celem pracy jest opisanie tego mechanizmu. W dyskursie zastosowano krytyczną analizę literatury oraz wnioskowanie dedukcyjne. Z badań wynika, że wzrost godności motywuje ludzi do zwiększenia aktywności w realizacji własnych projektów gospodarczych, zaś wzrost wolności umożliwia wzrost udziału społeczeństwa zaangażowanego we własne projekty. Finalnie wzrost aktywności gospodarczej zwiększa liczbę uczestników rynku, co wymusza szukanie dodatkowej renty poprzez tworzenie oraz wdrażanie innowacji.
The industrial revolution initiated humanity's march towards wealth. Started in the 18th century in England, it changed the socio-institutional system of the world, which continues to this day. There are many attempts to explain the revolution. One of them, proposed by D. N. McCloskey, describes the rise of the revolution as a result of a widespread change in society's opinion about creativity, entrepreneurship and innovation. Along with political changes, this has led to an increase in the freedom and dignity of England's middle class. This provided a foothold for an explosion of innovation. However, McCloskey does not account for exactly how the increase in the dignity and freedom of entrepreneurs translates into increased innovation. The aim of the work is to explain this mechanism. Critical literature analysis and deductive reasoning were used to achieve this goal. Research shows that an increase in dignity motivates people to become more active in their own economic projects, while an increase in freedom enables an increase in the participation of the public involved in their own projects. Finally, the increase in economic activity increases the number of market participants, which forces the search for additional annuities by creating and implementing innovations.
Opis
Artykuł jest efektem realizacji projektu „Central European Congress of Economic History. Modenization processes in Younger Europe” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki RP „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych”, numer umowy DNK/SP/512085/2021.
Słowa kluczowe
rewolucja przemysłowa , godność , wolność , innowacje , industrial revolution , dignity , freedom , innovations
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(27)/2023, s. 22-36