Znaczenie równości dla długookresowego wzrostu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Piotrowska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Równość oznacza, że jednostki mają równe możliwości kształtowania swojego życia zgodnie z własnym wyborem i nie doświadczają skrajnego wykluczenia, nawet jeśli byłoby ono spowodowane błędami samych jednostek. Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu równości na wzrost w długim i krótkim okresie. Analizowane są długookresowe korzyści z realizacji koncepcji równości szans dla aktywności ekonomicznej, jak również zagrożenie płynące z możliwości pojawienia się w krótkim okresie zamienności między równością a efektywnością. Podjęty jest również problem zróżnicowanego wpływu polaryzacji dochodów na wzrost gospodarczy. Przytaczane argumenty są poparte wynikami badań empirycznych prezentowanymi w literaturze europejskiej i amerykańskiej.
Equity means that individuals have equal opportunities to conduct life of their choice and they do not experience extreme exclusion even if it is because of a person’s own failings. The purpose of the paper is to explain how equity affects growth in the long and short run. The advantages coming from including the equal opportunities concept to the growth strategy are analyzed as well as the consequences of the short-term trade-off between equity and efficiency. The problem of the differential impact of income polarization on growth is also discussed. Arguments set in the paper are supported by empirical findings presented in the European and American literature.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 91-101