Realizacja prawa do nauki przez dzieci ukraińskie w Polsce – uwagi krytyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Uliasz, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Każde dziecko ma prawo do kształcenia się. Prawo to realizuje dzięki takim gwarancjom jak obowiązek nauki, obowiązek szkolny, bezpłatność nauki w szkołach publicznych. W XXI wieku, w krajach rozwiniętych zdominowanych przez wysoko rozwinięte technologie to wiedza i kapitał intelektualny zyskują na znaczeniu. Konstytucyjne prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych, skorelowane z obowiązkiem szkolnym, daje możliwość nie tylko osobistego rozwoju, ale przede wszystkim szansę uzyskania wykształcenia, które w dłuższej perspektywie czasu przesądzać będzie o sytuacji majątkowej oraz społecznej danej jednostki. Niezwykle krytycznie zatem należy podchodzić do każdego przypadku wykluczenia grupy podmiotów z prawa do nauki. Niniejszy artykuł porusza istotny problem faktycznego wyłączenia dzieci ukraińskich, przebywających na terytorium RP, z konieczności realizowania obowiązku szkolnego, a tym samym ingerencji w ich prawo do nauki.
Every child possesses an inherent right to education, with free and compulsory education in public schools serving as pivotal mechanisms for the realization of this fundamental right. In our rapidly evolving 21st-century world, marked by the proliferation of advanced technologies, the importance of knowledge and intellectual capital is on an exponential ascent. The constitutionally guaranteed right to free education in public schools, coupled with the principle of compulsory education, not only fosters personal growth but, more importantly, paves the way for the acquisition of an education that holds far-reaching implications for an individual's economic and social standing. Consequently, every instance of excluding members of a social group from their right to education demands a rigorous and critical examination. This article undertakes a comprehensive analysis of the pressing issue concerning the factual exclusion of Ukrainian children residing in Poland from compulsory education. Simultaneously, it explores the encroachment on their right to education.
Opis
Słowa kluczowe
prawa dziecka , konstytucyjne prawo do nauki , obowiązek szkolny , nauka zdalna , child rights , constitutional right to education , compulsory education , online teaching
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 169-181