Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Krasuska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiot i cel badań: przedmiotem badań są zachowania nabywców i formy ich komunikowania się na rynku towarów konsumpcyjnych. Celem pracy jest określenie czynników kształtujących wybory nabywców przy zakupie towarów, a szczególnie roli, form i technik komunikacji marketingowej przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Materiał i metody badań: pracę wykonano przy wykorzystaniu literatury problemu oraz wyników własnego badania ankietowego na losowo dobranej próbie 119 respondentów. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone za pośrednictwem społecznościowej internetowej platformy: www.mojeankiety.pl, latem 2014 r. Wyniki: w pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zachowania się konsumentów/nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych, w tym preferencje i motywacje kształtujące te zachowania, sposoby zachowań oraz formy i techniki komunikacji marketingowej. Przedstawiono również typowe sposoby komunikowania się na rynku, techniki sprzedaży i modele wywierania wpływu. Z przeprowadzonego badania empirycznego wynika, że 69% ankietowanych nabywa produkty według zaplanowanej listy zakupów, ponad 16% dokonuje zakupów w sposób rutynowy (nawykowy), zaś 8% w sposób impulsywny. Spośród różnych instrumentów oddziaływania największe znaczenie przypisuje się reklamie telewizyjnej (56%) oraz różnego rodzaju informacjom pisanym, takim jak ulotki i foldery (22%). Jakość i cena niemal w równym stopniu (odpowiednio 30,5% i 29,3%) wpływają na decyzje zakupowe. Ważny wpływ na decyzje zakupowe mają także wiek i etap życia, zawód, poziom dochodu i cechy kulturowe, takie jak styl życia i osobowość. Wnioski: badania potwierdziły, że zdecydowana część nabywców zachowuje się na rynku racjonalnie kierując się zarówno korzyściami ekonomicznymi, jak i kryteriami jakościowymi. Ceny są czynnikiem równorzędnym z jakością produktów, a jakość w wielu przypadkach staje się najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Potwierdzone zostało dobre rozeznanie nabywców w stosowanych technikach sprzedaży i metodach wywierania wpływu. Z badania wynika, że płeć nie ma dużego wpływu na zachowania nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych.
Subject and study aims: The behaviour of buyers and forms of their communication on the market of consumption products is the subject of research. The aim of the work is defining factors influencing choice of purchased products on the market, including the forms and technics of communication during buying decision process. Material and methods: The work was done with the use of subject literature analysis and findings of own survey on the random sample of 119 persons. Inquiry was implemented on social internet platform: www.mojeankiety.pl, during summer 2014. Results: Theoretical background of consumer/buyer behaviour on the market of consumption products was presented, including motives and preferences influencing consumer attitudes, as well as types of behaviour and technics of marketing communication. The typical models of communication on the market, selling technics and models of exerting an influence were also presented. Empirical survey shows that 65% of inquired persons buy products in a planned way, more than 16% purchase products in a routine way and 8% make their shopping in an impulsive way. Among different instruments of exerting influence the television advertising (56%) and printed information materials (22%) were appreciated. The price and quality almost in the same way influence buying decisions (30,5% and 29,3% adequately). An important factors influencing buying decisions are also age, stage of life, profession, level of income and some culture features such a lifestyle and personality. Conclusions: Research proved that biggest part of buyers behave rationally on the market under the influence of economic benefits and quality advantages. Prices are recognised an equal factors in buying process as a quality of products. In some cases the quality became the most important factor of buying decisions. Survey confirmed a good recognition of buyers in selling technics and methods of exerting the influence. Research shows that sex weakly influence the behaviour of buyers on the consumption product market.
Opis
Słowa kluczowe
zachowania nabywców , komunikacja marketingowa , decyzje zakupowe , techniki sprzedaży , rynek towarów konsumpcyjnych , buyers behaviour , marketing communication , purchase decisions , selling technics , consumption , products market
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 173-185