Moralny wymiar nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Czerny, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor poddaje pod dyskusję moralny aspekt takich zjawisk społecznych, jak bieda, ubóstwo oraz bogactwo. Zauważa, że między cywilizacją techniczną a bytem ludzkim obserwuje się coraz większe kontrasty i dysonanse. O ile bowiem w dziedzinie techniki i technologii światowej obserwujemy ustawiczny postęp, o tyle w sferze zjawisk społecznych (jak np. bieda i ubóstwo) ludzkość przejawia pewną bezradność. Stwierdza, że najsłabszym ogniwem współczesnego świata pozostaje dystrybucja dóbr rynkowych oparta na ludzkich zasadach moralnych. Wskazane jest, aby podział dóbr cywilizacyjnych przebiegał bardziej sprawiedliwie niż obecnie. W tym kontekście słowo „sprawiedliwie” nie znaczy równo, ale godziwie.
The Author discusses a moral aspect of such social phenomena as poverty and wealth. He argues that more and more contrasts and dissonances are observed between technical civilization and human existence. Simultaneously with continual progress in a field of the world technique and technology, in a sphere of social phenomena (as poverty) humanity seems to be helpless. The Author maintains that a distribution of market goods basing on human moral rules constitutes the weakest link of the modern world. It would be as well to divide the goods of civilization in more justified way than currently. In this context a word “justified” does not mean evenly but fairly.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 54–62