Wpływ procesów globalizacji i integracji z UE na sektor MSP na przykładzie małych i średnich firm spożywczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Szczepaniak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Globalizacja i integracja z UE naraziły naszą gospodarkę na konkurencję zewnętrzną. W konsekwencji procesy umiędzynarodowienia polskich jednostek gospodarczych uruchomione, co dotyczyło również MŚP. Chociaż w tym przypadku są znacznie trudniejsze i długotrwałe. Procesy obserwowane są również w sektorze spożywczym. Duże firmy, w tym międzynarodowe korporacje, rozszerzają swój zasięg. Z drugiej strony pozycja bardzo małych, małych i większości średnich firm o mniejszych zdolnościach do obsługiwać pozagospodarcze bariery wejścia i uczestnictwa we Wspólnym Rynku Europejskim, stopniowo się pogarsza. Niemniej jednak firmy pozostaną na stałe polskiego przemysłu spożywczego.
Globalisation and integration with the EU have exposed our economy on external competition. In consequence the processes of internationalisation of Polish economic units were triggered, which also concerned SME’s. Although in this case they are much more difficult and long lasting. The processes are observed also in the food sector. Large companies, including cross-national corporations are expanding their magnitude. On the other hand the position of very small, small and majority of medium companies with lower abilities to handle non-economic entry barriers and participation in the Common European Market, is gradually deteriorating. Nevertheless the companies will remain as a permanent feature of Polish food industry.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 125-136