Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki.

Abstrakt
Mobilność ludności z województwa podkarpackiego nie jest zjawiskiem nowym, jednakże wejście Polski do Unii Europejskiej w zasadniczy sposób wpłynęło na dynamikę i intensywność strumieni migracyjnych mieszkańców Podkarpacia, ich preferencje w wyborze krajów docelowych, a także na zachowanie migrantów. Każda decyzja migracyjna niesie za sobą zmiany zarówno pozytywne jak i negatywne wpływające na funkcjonowanie gospodarstwa domowego czy rodziny powodując dezorganizację w coraz większych strukturach: społeczności lokalnej, gminy, regionu, dochodząc do całego województwa kraju wysyłającego czy kraju docelowego. Całość zagadnień skupia się wokół funkcjonowania migranta jako jednostki na tle społeczno-ekonomicznych czynników wypychających z Podkarpacia oraz czynników przyciągających do Niemiec. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym z podtrzymywaniem więzi z krajem pochodzenia i uczestnictwem w życiu społecznym w Niemczech, a także skutkom emigracji zarobkowej. Poruszane problemy z punktu widzenia jednostki dotyczą jej sytuacji społeczno-zawodowej, kontynuacji bądź zahamowania zjawisk patologicznych wśród migrantów takich jak: alkoholizm, narkomania, bezdomność czy prostytucja. Głównymi aspektami poruszonymi na poziomie gospodarstwa domowego i rodziny są problemy eurosieroctwa, II pokolenia emigrantów oraz sytuacja starzejących się rodziców migrantów. Istotnym zagadnieniem są konsekwencje na poziomie społeczności lokalnej, które dotyczą drenażu mózgów oraz wpływu transferów pieniężnych na zasobność migracyjnych gospodarstw domowych
The mobility of people from Podkarpackie Voivodeship is not a new issue, however Poland's entry into the European Union had a profund effect on dynamics and intensity of migration streams from Podkarpacie, preferences of immigrants regarding destination countries and their behaviour abroad. Every single migration decision brings positive and negative changes that affect households and families and can disorganize local communities, regions, voivodeships and sending and receiving countries. One of the key perspectives focuses on the effects of labour migration and on maintaining strong ties between individuals and home country and taking part on activities in local German community. The main issue from the individual point of view refers to their social and career situation. It is relevant to find out if and how the migration can impact on their jobs prospects or cause qualification depreciation. Moreover it is to explore how the migration can lead to deterioration or improvement of their health and development, continuation or stopping of pathology problems typical for immigrants like: alcoholism, drug addition, homelessness and prostitution. Main aspects at the level of household and family are problems of Euro-orphans, 2nd immigrant generation and the situation of senescent parents in the home country. A very important issue are also the effects of migration on the level of local community that concern brain drain and the impact of money transfers on the wealth of migration housholds.
Opis
Słowa kluczowe
migracja , emigracja , Podkarpacie , patologia , eurosieroctwo , II pokolenie emigrantów , migration , immigration , Podkarpackie Voivodeship , pathology , Euro-orphans , II immigrant generation
Cytowanie