Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gosztyła, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie, w gronie specjalistów zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, coraz więcej uwagi poświęca się ich rodzicom jako najbliższym partnerom profesjonalistów, ale także jednostkom, które same w jakimś zakresie wymagają wsparcia. W związku z tym ważnym zadaniem wydaje się uporządkowanie wiedzy naukowej, nierzadko odbiegającej od obiegowych przekonań, dotyczącej ich funkcjonowania w relacjach rodzinnych i terapeutycznych. Przeglądając literaturę przedmiotu, można zauważyć, że większość badań z udziałem rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz wniosków bazujących na ich rezultatach dotyczy głównie matek, albo też w analizach nie uwzględnia się zmiennej płci. Z uwagi na to celem niniejszego artykułu jest wstępna charakterystyka ojców dzieci z autyzmem na podstawie zastanych wyników badań, w aspekcie ich relacji rodzinnych i relacji z profesjonalistami, ukazanie niektórych różnic w odniesieniu do matek, które to informacje mogą być przydatne dla terapeutów ich dzieci.
Nowadays, the specialists dealing with providing support to children with autistic disorders in their development, pay more and more attention to their parents as the closest partners of professionals, being at the same time individuals who also require support to a certain extent. Thus, it seems to be important to organize the scientific knowledge, often varying from widespread opinions, regarding their functioning in the family and therapeutic relationships. Reviewing the professional literature tackling with these problems you may notice that majority of research with participation of parents of children with development disorders and majority of conclusions based thereon refer mostly to mothers, or analyses do not provide information about different sex. Keeping in mind the above, the goal of this paper is to provide initial characteristics of fathers of children with autism, based on research outcome, in terms of their family relations and relationships with professionals, showing certain differences compared to mothers, as the information may be of use for the therapists of their children.
Opis
Słowa kluczowe
autyzm , ojcostwo , relacje rodzinne , terapia , autism , paternity , family relations , therapy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 31–39