Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Piecuch, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są jednym z głównych czynników przyspieszonego wzrostu regionalnego w Europa Środkowa. We wszystkich krajach dostępne dane wskazują jednak na stosunkowo wysoki stopień koncentracji BIZ w stolicach i wokół nich, ze względu na ich atuty aglomeracyjne i lepsze zasoby. Ta sytuacja sprawia, że ​​te regiony rozwijają się przywódcy. Podobna sytuacja jest widoczna w polskich regionach przygranicznych – Wielkopolska, Śląskie i Dolnośląskim, gdzie odnotowywany jest również duży udział BIZ i nawiązano intensywne relacje transgraniczne. Odmienna sytuacja występuje w polskich województwach wschodnich, które są najbiedniejsze spośród wszystkich regionów Europy. Niski poziom rozwoju gospodarczego i niekorzystne położenie sprawiają, że tereny te nie są atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Stolice Europy Środkowej i regiony przygraniczne zmniejszają dystans gospodarczy do regionów dobrze rozwiniętych, a jednocześnie biedne regiony pozostają w tyle, co skutkuje regionalną gospodarką wzrost różnic. W tym przypadku długoterminowa polityka rządu w zakresie BIZ, która przyciąga i pozyskuje fundusze europejskie, jest konieczne, aby nie dopuścić do zmniejszenia spójności gospodarczej.
Foreign direct investments are one of the main factors accelerated regional growth in Central Europe. Within all the countries, however, the available data indicate a relatively high degree of concentration of FDI in and around capital cities, because of their agglomeration advantages and better resources. This situation makes those regions a growth leaders. A similar situation is noticeable in Polish border regions – Wielkopolska, Śląskie i Dolnośląskie, where also a large share of FDI is registered and intensive cross border relations have been established. Different situation is noticeable in polish eastern voivodeships, which are the poorest among all Europeans regions. Low level of economic development and unfavorable location make this areas not attractive for foreign investors. Central European capital cities and border regions reduce an economic gap to well developed regions, and in the same time poor regions are staying behind, which results in regional economic differences growth. In this case long term government policy of FDI, which attracts and raises European funds, is necessary to prevent reduction of economic cohesion.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 293-303