Znaczenie wyceny według wartości godziwej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kurek, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja rozważań nad stosunkowo nową kategorią w finansach przedsiębiorstw jaką jest wartość godziwa. Wartość bilansowa majątku ustalona na podstawie kosztu historycznego w wielu przypadkach nie spełnia oczekiwań uczestników obrotu gospodarczego, gdyż całkowicie odbiega od wartości rynkowej. Próbą złagodzenia tego rozdźwięku stało się wprowadzenie do wyceny bilansowej nowej kategorii – wartości godziwej. Zmiany potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych spowodowały konieczność dostosowania systemów rachunkowości. Jednym z przejawów takiego dostosowania jest wprowadzenie kategorii wartości godziwej do wyceny w ramach Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej. Przyjęcie tej kategorii wartości oznacza wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów, uznanych za głównych odbiorców sprawozdania finansowego i stosowanie przepływów pieniężnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa w długim okresie, a nie tylko na potrzeby ustalenia wysokości wyniku pieniężnego w okresie bieżącym. Zastosowanie tej kategorii wyceny może więc pomóc zmniejszyć lukę pomiędzy księgową a rynkową wartością przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony nie odbędzie się to bez wpływu na jakość sprawozdania finansowego, wynikającego z istoty wartości godziwej oraz sposobów jej ustalania. Dotyczy to braku pewności rzeczywistej realizacji transakcji. Prowadzone rozważania wskazują, że wycena według wartości godziwej ma coraz istotniejszy wpływ przy zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa dzięki swym walorom poznawczym, pozwoli lepiej zidentyfikować kryteria decyzyjne oraz czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
The aim of the article is fair value as a considerably new category in business finance. Carrying value of assets established on the basis of historical value, does not satisfy participants of economic relations in many cases as it does not comply with market value. Introducing a new category – fair value – in balance sheet was a great attempt of decreasing the variety. Data requirements changes of financial statement users caused necessity of accountancy improvement. As an example, there was introduction of the fair value category in International Financial Reporting Standards. Accepting the category means complying with investors needs, treated as main recipients of financial statement and cash flow use for establishing the value of enterprise in a long period, not just for establishing the value of the company currently. On one hand mentioned category enables to decrease the gap between accounting and market value of the company but on the other it may affect the quality of financial statement. It concerns the lack of real transaction. Conducted analyses indicate, that assessment accordingly to fair value influences more and more management of company’s value due to cognitive advantages. Furthermore it enables to identify the decision criteria and factors, which may contribute to increase in company’s value.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 348–362