Znaczenie państwa w kształtowaniu uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Piontek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Chwiejność polskiego prawa stale przybiera na sile. Coraz częściej słyszymy głosy przedsiębiorców na temat barier rozwojowych, jakie stawia im państwo. Biznes nie nadąża za zmianami ustawowymi, które jeszcze nigdy nie następowały tak często. Ponadto działamy wciąż według krótkotrwałych scenariuszy, a horyzont długotrwałych korzyści zupełnie nam znika. Nie realizujemy wieloletnich strategii. Potrzebujemy mądrych decyzji i wspólnego działania – nie według klucza partyjnego, ale z myślą perspektywiczną o Polsce za 20, 50 czy 100 lat. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na kluczowe obszary, w których relacja państwo – przedsiębiorstwo jest szkodliwa i blokuje rozwój przedsiębiorczości. W artykule przyjmuje się założenie, że przedsiębiorca zajmuje kluczowe miejsce w porządku społecznym, a warunki dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw przekładają się na procesy wzrostu i rozwoju. Kluczową rolę w kształtowaniu korzystnych uwarunkowań pełni państwo, które obecnie, niestety, w wielu obszarach jest nieudolne. Aktywizacja przedsiębiorczości ma istotne znaczenie, kształtowany jest w sposób świadomy i zależy od wybranego przez polityków i decydentów modelu rozwoju. Jeśli oddamy do adopcji gospodarczej naszą gospodarkę i gospodarcze funkcje życiowe podmiotom zewnętrznym okaże się, że pozostanie nam wegetacja pod gospodarczym i intelektualnym respiratorem.
Destabilisation of Polish law is still growing. Entrepreneurs complain more and more often about barriers for development created by the state. Business is not able to keep up with changes in law, that has never before been taken up so often. Moreover, our actions are based on short-term scenarios and prospects for long-term benefits are absent. We do not realise long-term strategies. We need wise decisions and common actions – not based on political parties’ interests but taken up with a perspective care for Poland in 20, 50 or 100 years ahead. The aim of the paper is to indicate the key areas within which the state – enterprise relationship is harmful and stops development of entrepreneurship. An assumption that entrepreneur takes up a key place in social order and that conditions for well-functioning of enterprises result in growth and development processes is taken in the study. State fulfils an essential role in shaping favourable conditions, however, nowadays it is inefficient in many areas. Activation of entrepreneurship is essentially important. It is shaped consciously and depends on a model of development chosen by politicians and decision makers. If we allow external entities to economically adopt our economy and our economic functions of life, it will appear that we are only able to vegetate on economic and intellectual respirator.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój , zarządzanie publiczne , przedsiębiorczość , sprawność , development , public management , entrepreneurship , efficiency
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 334–345