Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013-12
Autorzy
Królikowski, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule została zaproponowana ogólna refleksja nad doświadczeniem religijnym, mająca pokazać, że jest ono otwarte na sztukę, oraz określić, w czym wyraża się jego specyfika. Przeanalizowane zostały kwestie doświadczenia zmysłowego, integralności doświadczenia religijnego, pośredniczącej funkcji obrazu w chrześcijańskim doświadczeniu religijnym. Tekst porusza również kwestię różnicy doświadczaniu kobiety i mężczyzny w odniesieniu do sfery religii i związanej z nią sztuki.
The article proposes a general reflection on religious experience whose aim is to show that the latter is open to art; its other objective is to define what precisely expresses its specificity. Issues relating to sensual experience, the integrality of the religious experience, the meditative function of image in the Christian religious experience have been analyzed. The text also raises the issue of the difference in the experience of man and woman as regards the sphere of religion and art which is associated with it.
Opis
Translated by Urszula Jachimczak
Słowa kluczowe
doświadczenie religijne , sztuka , chrześcijaństwo , religious experience , art , Christianity
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 6 (2013), s. 156-165