Kształtowanie się ochrony tajemnicy notarialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej karnoprocesowych aspektów. Zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Barczak, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki tajemnicy zawodowej notariusza na tle toczącego się postępowania karnego, zakresu przedmiotowego dyskrecji, przesłanek zwolnienia notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym, jak też zaakcentowanie ochrony tajemnicy notarialnej w sytuacji zabezpieczenia dokumentów do celów procesu karnego. Kwestie związane z tajemnicą notarialną omówiono z perspektywy notariusza występującego zarówno w roli świadka, jak i oskarżonego. Karnoprocesowe zagadnienia obecne w polskim notariacie nie są wciąż szeroko omawianym zagadnieniem, dlatego też taki temat jest wart analizy.
The aim of this study is to present the issues of a professional confidentiality of a notary on the background of pending criminal proceedings, the scope of the subject of discretion, the reasons for exempting a notary from the obligation to maintain professional secrecy in a criminal trial, as well as emphasizing the protection of a notarial secrecy in the case of securing documents for the purposes of a criminal trial. Issues related to a notarial secrecy were discussed both from the perspective of the notary public acting as a witness and the accused. Criminal proceedings issues present in the Polish notary’s office are still not a widely discussed issue, which is why such a topic is worth analyzing.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa , notariusz , postępowanie karne , professional confidentiality , notary , criminal proceedings
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 22–34