Edukacja muzyczna na etapie wyższego szkolnictwa w Polsce i Chinach – propozycja badań komparatystycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Dymon, Mirosław
Ye, Zi
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Propozycja badań komparatystycznych edukacji muzycznej na poziomie studiów wyższych może dostarczyć wielu cennych informacji na temat możliwości kształcenia muzycznego w Polsce i Chinach, a tym samym przyczynić się do lepszego poznania i zrozumienia obu systemów przez potencjalnych zainteresowanych (naukowców, nauczycieli, studentów, artystów, młodzież szkolną). Ewentualne wnioski mogą wskazywać kierunki budowania wspólnej płaszczyzny edukacyjnej umożliwiającej wymianę studentów, ich mobilności w obszarze studiów szeroko rozumianego kształcenia muzycznego. W artykule przedstawiono próbę utworzenia modelu takich badań, których przeprowadzenie planowane jest w latach 2019–2021 na Uniwersytecie Rzeszowskim.
The suggestion for a comparative research of music education at the study level can provide valuable information about learning opportunities in Poland and China, and thus contribute to a better learning and understanding of these two systems by potential stakeholders (researchers, teachers, students, artists, youth school). The possible proposals may indicate the directions of building the common ground, enabling the exchange of students, their mobility in the area of study the broader music education. This article presents attempting to create a model of such research, which is planned to be carried out in the years 2019–2021 at the University of Rzeszów.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja muzyczna , szkolnictwo wyższe , Polska , Chiny , komparatystyka , education , higher education , Poland , China , comparison
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 74–79