Polska gospodarka u progu 2014 roku – statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Jegorow, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule w sposób syntetyczny dokonano identyfikacji aktualnej kondycji polskiej gospodarki. Analiza oparta została na podstawowych miarach statystycznych, zaczerpniętych z baz Eurostatu: PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej, wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik bezrobocia, miesięczna płaca minimalna, miesięczna płaca minimalna jako % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, poziom kosztów pracy, udział niskich płac wśród wszystkich pracujących. Synteza zorientowana została na te obszary gospodarki, które poddawane są nader często skrajnym ocenom, tworząc tym samym zwodniczą płaszczyznę poznawczą. Dyskusji poddany został potencjalny związek globalnego kryzysu gospodarczego z aktualnym stanem krajowej gospodarki. Ostateczne polska gospodarka sklasyfikowana została w grupie takich krajów, jak: Bułgaria, Rumunia, Litwa i Łotwa. Bardzo niska siła nabywcza, plasująca się znacznie poniżej średniej europejskiej, wielokrotnie zdystansowała ww. kraje od liderów rozwoju gospodarczego. Sytuacja ta ma swoje transparentne odzwierciedlenie w niskiej wartości PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej. Poważnym problemem hamującym rozwój polskiej gospodarki jest niekorzystna sytuacja na rynku pracy. Problem dotyczy głównie niskiego wskaźnika zatrudniania oraz niskich wynagrodzeń. Polska nie predestynuje do grona krajów o wysokim rozwoju gospodarczym. Poszukiwanie szans rozwojowych w tworzeniu konkurencji w ramach niskich kosztów pracy jest chybioną tezą, szkoda, że utrwalaną przez polskie elity rządzące. Sytuacja jest zła niezależnie od przyczyn, ale jeszcze nie patowa. Polska gospodarka w opisie formułowanym na gruncie polityk publicznych przedstawiana jest w sposób skrajnie odmienny, a co gorsza – tworząc dualizm poznawczy w kontekście analiz naukowych.
The article presents synthetic identification of the current condition of the Polish economy. The analysis is based on the fundamental statistical measures derived from the databases of Eurostat: GDP per capita in PPS, employment rate, unemployment rate, monthly minimum wages, monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings (%), labour cost levels, low-wage earners as a proportion of all employees. The synthesis was focused on those areas of the economy that are subjected to extreme evaluations too often, thus creating a deceptive cognitive plane. A potential relationship of the global economic crisis with the current state of the national economy has been discussed. Final Polish economy has been classified in the group of countries such as Bulgaria, Romania, Lithuania and Latvia. Very low purchasing power, far below the European average, has repeatedly distanced the abovementioned countries from group economic development leaders. This situation has its effects in the low value of GDP per capita in purchasing power parity. A major problem hampering the development of the Polish economy is unfavorable situation on the labor market. The problem concerns mainly the low rate of employment and low wages. Poland is not predestined to the group of countries with high economic growth. The search for development opportunities by creating competition through the low labor costs is a misguided thesis, although unfortunately maintained by the Polish ruling elite. The situation is bad regardless of the cause, but not yet standoff. Polish economy in the description formulated on the ground of public policies is presented in a radically different manner, and what is worse creating a cognitive duality in the context of scientific analysis.
Opis
Słowa kluczowe
PKB , rynek pracy , zatrudnienie , bezrobocie , płace , siła nabywcza , korelacja , GDP , labor market , employment , unemployment , wages , purchasing power , correlation
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 162–174