Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) i jego zainteresowania przeszłością

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pisulińska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) jest autorem licznych prac historycznych. W większości dotyczą one historii Kościoła katolickiego w Polsce w XV i XVI w., która stanowiła, według niego, najważniejszą część dziejów ludzkości. Trudno go jednak określić mianem historyka. Bardziej zależało mu bowiem na zaspokajaniu swej polemicznej pasji i swobodnym wyrażaniu śmiałych i niepopularnych opinii niż na zachowaniu obiektywizmu i krytycyzmu. Jako ultramontanin podkreślał przede wszystkim przywiązanie narodu polskiego do wiary katolickiej oraz udowadniał słuszność okazywanej przez Kościół w Polsce wierności i szacunku Stolicy Apostolskiej.
Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) is an author of numerous historical works. In majority they deal with the history of catholic Church in Poland in the 15th and 16th century, which constituted, according to him, the most important part of human history. However, he can hardly be described as a historian. He was more interested in satisfying his passion for dispute and free expression of daring and unpopular opinions than in being objective and critical. As an ultramontane he emphasized most of all the attachment of the Polish nation to the catholic religion and proved the fairness of the loyalty and respect shown by Church in Poland toward the Apostle Capital.
Opis
Słowa kluczowe
Maurycy Dzieduszycki , historia Kościoła , ultramontanizm , Church history , ultramontanism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 183–199