Информационная поддержка инновационных процессов в Беларуси

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Колесникова, И.И.
Гончарук, Д.В.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przebudowa białoruskiej gospodarki zainicjowana na przełomie XX i XXI w. przyjęła za swój wiodący cel stworzenie warunków dla powszechnego wprowadzenia zasad gospodarowania, właściwych gospodarce innowacyjnej. Realizacja tak wytyczonego celu wymagała przeprowadzenia szeregu takich wielokierunkowych działań, jak formowanie specjalnych organizacyjno-ekonomicznych mechanizmów wsparcia małych innowacyjnych przedsiębiorstw. Celem projektu jest stwarzanie wirtualnego biznesinkubatora, a w jego korporacyjnym ramach mogą być realizowane wielofunkcyjne kierunki wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Gomela.
Investigation of innovation and special features of venture activity lead out conclusion about necessity of forming special organizing and economic mechanism support of small venture, innovation and technological firm. Virtual business-incubator (VBI) can become one of decisions of this problem. On corporative site will be complex informative support of innovation and special features of venture activity in Gomel. The project consists in creating informative sphere of activity to cooperation between industry, research, education and investors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 290-300