Strategia „Europa 2020” a innowacyjność funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Greta, Marianna
Tomczak-Woźniak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie celów i założeń strategii „Europa 2020” w kontekście ich wpływu na nową filozofię dotychczasowych funduszy strukturalnych w polityce regionalnej. Cel ów sugeruje wyodrębnienie dwóch części poświęconych odpowiednio: strategii „Europa 2020” i jej trzem wzrostom (wzrost inteligentny, zrównoważony i wzrost integracji społecznej) oraz funduszom strukturalnym w polityce regionalnej przyjętej na lata 2014–2020. „Nowa” polityka regionalna „na szczeblu ponadnarodowym oraz narodowym” uwzględnia cele i założenia strategii „Europa 2020” i jej programów, co szczególnie jest widoczne w „Agendzie Cyfrowej” czy „Unii Innowacji”. Programy te „dynamizują” dotychczasowe obszary wsparcia funduszy strukturalnych zwłaszcza w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ten sposób poprzez strategię „Europa 2020” i instrumenty funduszowe następuje oddziaływanie na gospodarkę opartą na wiedzy, która stała się obiektywną koniecznością urzeczywistniającą się w dobie globalizacji.
The aim of the study is to present the purposes and assumptions of the “Europe 2020” strategy in the context of its influence on the new philosophy of existing structural funds in regional policy. Such an aim suggests distinguishing two appropriately devoted areas: (1)„Europe 2020” strategy and its’ three areas of growth (intelligence, sustainability and social integration) and (2) structural funds in the regional policy for years 2014–2020. The “new” regional policy „on the supranational and national level” considers the aims and assumptions of the „Europe 2020” strategy and its’ programs which is peculiarly visible in the „Digital Europe” and „Innovation Union” programs. These programs are “dynamizing” the current areas of support by structural funds especially with reference to the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (EFS). In this way through the „Europe 2020” strategy and fund’s instruments has an influence on the knowledge based economy which has become an objective obligation apparent in the era of globalization.
Opis
Słowa kluczowe
strategia „Europa 2020” , fundusze strukturalne , Strategy „Europe 2020” , structural funds
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 7-19