Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Szczerba, Halуna
Jaremkevich, Roksolana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem badania jest analiza czasu wolnego jako fenomenu społeczno-kulturowego oraz określenie specyfiki przemian jego roli w życiu młodzieży. Artykuł dotyczy problemów wartości duchowych młodzieży oraz czasu wolnego jako składnika polityki młodzieżowej na Ukrainie. Analizie zostały poddane wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez wiodące organizacje naukowe, a także badania własne zachowań młodzieży studenckiej. Rozpatrzono również tendencje zmian w sposobach wykorzystania czasu wolnego przez młodzież. W obecnych warunkach na Ukrainie sama infrastruktura instytucji kulturalno-rozrywkowych nie jest dostatecznie rozwinięta, a młodzi ludzie nie zawsze mają możliwości finansowe, aby aktywnie spędzać czas wolny. Najbardziej popularne są zatem te formy zaspokajania potrzeb, które ograniczają się do sfery prywatnej i domowego zacisza.
The objective of research is to analyse leisure as a socio-cultural phenomenon and to define the specific character of the changes that have undergone in the youth’s life. The article deals with the issue of young people’s spiritual values and leisure as a constituent of the youth policy in the Ukraine. The results of the sociological research conducted by leading scientific organizations as well as those of the author conducted within the students have been analysed. Trends in spending free time by the youth have also been analysed. In present conditions in the Ukraine the very infrastructure of cultural and entertaining institutions is not sufficiently developed and young people do not always have the financial means for spending their leisure in an active way. Thus the most popular forms of fulfilling one’s needs in this respect tend to be those that are limited to one’s private sphere and home.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 386–396