Testy v jazyce HTML pro ověřování znalostí studentů v prostředí Moodle

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Rudolf, Ladislav
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Příspěvek technicky řeší tvorbu testů v jazyce HTML a jeho užití k ověřování znalostí studentů v prostředí Moodle. Jedná se o program, který v prostředí Moodle tvoří originální elektronické testy. Každý test tvoří samostatné multimédium. Struktura programu je provedena originálním způsobem a tvoří zdrojový kód, který je napsán editoru PSPad, případně poznámkovém bloku v Microsoft Windows 10. Tento zdrojový kód obsahuje příkazy a je naprogramován v jazyce HTML. Dynamické prvky jsou naprogramovány ve skriptovacím jazyce JavaScript a programovacím jazyce PHP. Vytvořený test se v prostředí Moodle aktivuje a zobrazí v čtecí podobě. Test má deset otázek se čtyřmi možnostmi vyhodnocení, kdy je správná vždy jedna odpověď. Na konci desáté odpovědi je tlačítko, kdy po jeho aktivaci se zobrazí okno, kde je uvedeno hodnocení A až F a počet správných odpovědí. Chybné odpovědi se zobrazí v červené barvě a správné odpovědi v barvě zelené. Jednotlivé kroky, ukázky hodnocení znalostí a struktury programu budou představeny v článku.
The contribution technically solves the creation of HTML tests and its use to verify students' knowledge in Moodle environment. It is a program that creates original electronic tests in Moodle environment. Each test is a separate multimedia. The program structure is executed in an original way and consists of the source code, which is written by the PSPad editor, or by a Microsoft Windows 10 notebook. This source code contains commands and is programmed in HTML. Dynamic elements are programmed in JavaScript and PHP. The created test is activated in Moodle environment and displayed in readable form. The test has ten questions with four evaluation options, where one answer is always correct. At the end of the tenth answer, there is a button, when it is activated, a window is displayed showing ratings A to F and the number of correct answers. Wrong answers appear in red and correct answers in green. The steps, examples of knowledge assessment and program structure will be presented in the article.
Opis
Słowa kluczowe
zdrojový kód , příkaz , vyhodnocení , struktura programu , prostředí Moodle , skriptovací jazyk , test , source code , command , evaluation , program structure , Moodle environment , scripting language
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 181–185