„Dydaktyka cyfrowa”  nowocześniej nie zawsze znaczy lepiej i skuteczniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jeśli przyszłość ma kształtować współczesne pokolenie młodych, dziś uczniów/studentów, to winno być do tej roli przygotowane. W znacznej mierze odpowiada za to model edukacji realizowany na wszystkich szczeblach kształcenia. Sam proces kształcenia, to nie tylko przekazanie aktualnych informacji o współczesnym świecie i prawach nim rządzących, ale także przygotowanie do odpowiedzialności za własny rozwój. Wspomniana odpowiedzialność została wystawiona na próbę, a przyczyniły się do tego wszechobecne ICT. Dla pokolenia dziś uczących się i studiujących ważne jest osiąganie doraźnych celów. Z pola widzenia zniknęła przyszłość, której zalążki zawiązują się właśnie teraz w trakcie edukacji. Niczym nieograniczone możliwości korzystania z ICT skutecznie wyeliminowały z procesów uczenia się: próby dociekania prawdy, stawiania pytań, analizowania, syntetyzowania i wyciągania wniosków. Wyeliminowały zatem wszystko to, co niezbędne jest w dorosłym samodzielnym życiu, także tym zawodowym. Wydaje się, że społeczność uczących się jest coraz mniej świadoma tychże faktów, a co za tym idzie  skutków. Tekst artykułu nie jest próbą negowania ICT w edukacji, ale próbą zwrócenia uwagi na bezkrytyczne wykorzystywanie współczesnych technologii.
If the future is to shape the contemporary generation of young people, pupils/students today, it should be prepared for this role. This is largely due to the model of education implemented at all levels of education. The process of education itself is not only about providing up-to-date information about the modern world and the laws that govern it, but also preparing to take responsibility for one's own development. This responsibility has been put to the test thanks to the omnipresent ICT. For the generation of today's learners and students, it is important to achieve short-term goals. The future has disappeared from sight, the seeds of which are being formed right now during education. The unlimited possibilities of using ICT have effectively eliminated from the learning processes: attempts to find out the truth, ask questions, analyse, synthesize and draw conclusions. Therefore, they have eliminated everything that is necessary in adult independent life, including the professional one. It seems that the learning community is less and less aware of these facts, and thus the consequences. The text of the article is not an attempt to negate ICT in education, but an attempt to draw attention to the uncritical use of modern technologies.
Opis
Słowa kluczowe
dydaktyka cyfrowa , cyfrowe środki dydaktyczne , konektywizm , digital didactics , digital teaching means , connectivism
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 105-121