Kapitał ludzki w procesie serwicyzacji rozwoju społeczno-gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Z pojęciem kapitału ludzkiego wiążą się wzajemne relacje w zakresie trzech sfer rozwoju społeczno-gospodarczego, pomiędzy wzrostem gospodarczym, zmianami strukturalnymi i transformacją społeczną. Jako nowoczesny czynnik wzrostu przyczynia się do wzrostu produktywności gospodarki, stymuluje zmiany w strukturze produkcji i zatrudnienia oraz powoduje pojawienie się nowego systemu wartości i postaw. Jest nieodzownym elementem rozwoju nowej postindustrialnej gospodarki oraz procesu jej obsługi, której kierunki wyznaczają uniwersalne trendy obserwowane w krajach najbardziej rozwiniętych. W warunkach polskich realiów działania przyczyniające się do tworzenia kapitału ludzkiego stają się niezbędne, ponieważ w ogólnym nurcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zapobiegną dywergencji gospodarki. Jednocześnie szczególna rola kapitału ludzkiego w sferze dynamicznego rozwoju usług może przyczynić się do przyspieszenia procesu wzrostu gospodarczego i uniknięcia problemu przyjęcia jego bezzatrudnieniowego modelu.
The mutual relations in the field of three spheres of socio-economic development, between economic growth, structural changes and social transformation are connected with the concept of human capital. As a modern factor of growth it contributes to economy productivity increase, stimulates changes in the structure of production and employment and causes that a new system of values and attitudes appears. It is an indispensable element of a new post-industrial economy development as well as of the process of its servicing, directions of which are pointed by the universal trends observed in the most developed countries. In the conditions of Poland reality activities contributing to the creation of human capital become essential because, in the general trend of knowledge-based economy development, they will prevent divergence of economy. Simultaneously, the particular role of human capital in the sphere of dynamic development of services may contribute to the process of economic growth acceleration and avoidance of the problem of adopting its without-employment model.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 321-337