Religious issues in Galicia in the light of the correspondence of the founders of the Resurrectionists

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12-28
Autorzy
Kuzicki, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article examines the correspondence of Bogdan Jański, Hieronim Kajsiewicz, and Piotr Semenenko. The views of these early resurrectionists were related to the settlement plans in Galicia. They were appalled by the misconduct of the clergy and the rigid ecclesiastical etiquette that stemmed from the spirit of Josephinism. Through individual actions, preaching, religious retreats, and spiritual exercises, they aimed to overcome negative tendencies among the Galician clergy and the faithful. An important issue in the analyzed correspondence was the religious problems between the Latin and Uniate communities, as well as folk religiosity. The resurrectionists, through their influence on Greek Catholic hierarchs and their connections with the papal court, initiated a rapprochement between the two rites.
W artykule podjęto analizę korespondencji Bogdana Jańskiego, Hieronima Kajsiewicza i Piotra Semenenki. Poglądy pierwszych zmartwychwstańców związane były z ich planami osiedleńczymi w Galicji. Raziły ich naganne zachowania duchownych, sztywna etykieta kościelna wyrosła z ducha józefińskiego. Poprzez indywidualne działania, wystąpienia kaznodziejskie, rekolekcje, ćwiczenia duchowe dążyli do przezwyciężania negatywnych tendencji wśród duchowieństwa i wiernych galicyjskich. Ważną kwestią w analizowanej korespondencji były problemy wyznaniowe pomiędzy łacinnikami a unitami oraz religijność ludowa. Zmartwychwstańcy poprzez odziaływanie na hierarchów greckokatolickich, wpływy na dworze papieskim inicjowali zbliżenie obu obrządków.
Opis
Słowa kluczowe
Great Emigration , resurrectionists , religiosity , interfaith relations , correspondence , Wielka Emigracja , zmartwychwstańcy , religijność , stosunki wyznaniowe , korespondencja
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 9/2023, s. 95-117