Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Andruszkiewicz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu zadziałał we wszystkich krajach świata jak czynnik upodabniający zachowania ludzi w wielu sferach życia. Zwłaszcza „pokolenie sieci” (określane także jako „pokolenie Y” lub „pokolenie Milenium”) charakteryzuje wiele wspólnych cech, które zdołały się już wyraźnie wykształcić. Zmieniają się zachowania konsumentów i funkcjonowanie współczesnego człowieka. Pojawiły się nowe segmenty konsumentów w globalnej przestrzeni wirtualnej, powstają nowe trendy konsumenckie, między innymi trend LOHAS. Nowe grupy konsumentów oczekują od producentów i handlowców zmian dotychczasowych strategii rynkowych i dostosowania ich do własnych wymagań i preferencji. W artykule ponadto przedstawione zostały wybrane wyniki pilotażowego badania empirycznego zachowań polskich konsumentów wobec podstawowych grup produktów prozdrowotnych i ocena znaczenia dla konsumentów ich cech. Badanie zostało zrealizowane wśród klientów robiących zakupy i interesujących się zdrową żywnością w sklepach z tymi artykułami na terenie miasta Bydgoszczy i Torunia. Obejmowało takie grupy produktów jak: naturalne soki owocowe, produkty o obniżonej zawartości cukru, produkty bezglutenowe, naturalne kosmetyki, tzw. zastępniki cukru, naturalnie suszone zioła i przyprawy produkowane ekologicznie, produkty pozbawione konserwantów i sztucznych barwników. Natomiast wybranymi cechami w tych grupach produktów, które poddano ocenie konsumentów (określenie znaczenia dla konsumenta cech produktów) były: oznakowanie na produktach i podanie ich składników, smak i zapach w stosunku do wyrobów tradycyjnych, poziom ceny w odniesieniu do produktów tradycyjnych, bezpieczeństwo konsumpcji i użytkowania potwierdzone stosownymi certyfikatami, oferowana szerokość asortymentu w ramach grup produktów oraz wygląd i funkcjonalność opakowania.
An access to Internet that has become friendly and easy for the most people in the world, worked in as a unifying factor of human behavior in many spheres of life. In particular “network generation” also known as (“generation Y” or “Millenium generation”) is characterized by a number of common features that have managed to emerge as clearly. The behavior of consumers has been changing as well as functioning of the modern man. There are new consumer segments in the global virtual space, new consumer trends, including LOHAS trend. The new groups of consumers expect from manufacturers and traders change of existing market strategies and their adaptation to customer requirements and preferences. The article presents also the chosen results of pilot study of Polish consumers behaviors connected with products that are regarded as healthy and assessment of the product characteristics relevance to consumers. The survey was conducted among customers doing their shopping and interested in health food in the stores with those articles in the city of Bydgoszcz and Torun. It included such groups of products as: natural fruit juices, products with reduced sugar content, gluten-free, natural cosmetics, substitutes of sugar, naturally dried herbs and spices, organically produced products without preservatives or artificial colors. On the other hand, there has been assessed selected features in these groups of products (a meaning of features for the consumers), including: labeling at the products and providing their ingredients, taste and smell compared to traditional products, the price level in relation to traditional products, the safety of consumption and application confirmed by proper certificates, the range of products offered within the product groups and the appearance and functionality of packaging.
Opis
Słowa kluczowe
pokolenie sieci , trend LOHAS , zachowania konsumentów , znaczenie cech produktów prozdrowotnych , network generation , LOHAS trend , customers behavior , importance of healthy products features
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 113-121