Wizerunek nauczyciela akademickiego w percepcji studentów specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Ordon, Urszula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przeobrażenia polityczno-społeczne w Polsce po 1989 r. wpływają na wszystkie obszary życia, nie omijając systemu edukacji. Praca grupy zawodowej zatrudnionej w tym sektorze nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian dokonujących się nie tylko w gospodarce i technologii, ale i w świecie wartości. Przed nauczycielami stają nowe wyzwania definiowane przez współczesną pedeutologię. Zmiany systemowe wymuszają przeobrażenia w szkolnictwie wyższym koncentrujące się m.in. na kadrze akademickiej. Od nauczycieli szkół wyższych oczekuje się, iż staną się inicjatorami i architektami przekształceń rzeczywistości edukacyjnej. Powinni oni odznaczać się autorytetem opartym na profesjonalizmie i kompetentności, wykazywać humanistycznie zorientowaną osobowość wyrażającą się opanowaniem umiejętności okazywania szacunku studentom, a także innym partnerom działań edukacyjnych, zdolnością wzbudzania zainteresowania i zjednywania sobie młodych ludzi, twórczą i aktywną postawą oraz odpowiedzialnością. W literaturze pedeutologicznej podkreśla się również rolę nauczyciela szkoły wyższej w kształtowaniu współczesnego systemu wiedzy i wartości, a także w rozwijaniu osobowości studentów. Szczególnie akcentowane są w tym zakresie ich zdolności społeczne i komunikacyjne. W niniejszym opracowaniu celem badań jest ustalenie, jakie cechy dotyczące osobowości, profesjonalizmu i postaw nauczyciela akademickiego decydują o jego wizerunku w świadomości studentów kierunku pedagogika, specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety.
The social and political transformations in Poland after the year 1989 have influenced all spheres of life, including educational system. The job of the social group working in this sector is particularly important in the light of changes taking place not only in economy and technology, but also in the world of values. Teachers are facing new challenges, which are defined by contemporary pedeutology. Systemic change requires transformations in higher education, which focus, among others, on academic staff. The university teachers are expected to become initiators and architects of transformations in educational reality. They should be characterized by authority based on professionalism and competence, have humanistic oriented personality, which manifests in the ability to respect students as well as other educational partners. They should be able to create interest among young people and be able to win them over. They should also be characterized by creative and active attitude and responsibility. Pedeutology literature emphasizes also the role of a university teacher in development of contemporary system of knowledge and values, as well as in development of personality of students. Their social and communication skills are particularly emphasized in this scope. As far as this publication is concerned, the aim of the study is to determine which features regarding personality, professionalism and attitude of the university teachers are decisive for their image perceived by the students at the faculty of Pedagogy, specialization „Integrated Pre-school and Early School Education”. The research uses the method of diagnostic survey with the use of survey questionnaire.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel akademicki , student , pedeutologia , university teacher , pedeutology
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 113–121