Institution of the plenipotentiary ombudsman for human rights in Tajikistan in the normative and practical dimension

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Szukalski, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The office of the Plenipotentiary Ombudsman for Human Rights was established in Tajikistan on the basis of a relevant bill adopted on March 20, 2008. Statutory regulations normalize every important issue concerning the organization and modes of operation of the ombudsman. Fundamentally they generally meet the standards of analogous acts in force in democratic states. In the normative dimension, one can only object to the method of selecting the Ombudsman, dependent on the President of Tajikistan, which, in turn, questions his independence from the presidential center of power. On the other hand, in the practical dimension, within the reality of the authoritarian system functioning in Tajikistan, the Ombudsman's institution is a façade and is not able to fulfill the functions for which it was appointed. This is evidenced by the Ombudsman's reports, clearly lacking cases relating to first-generation human rights.
Instytucję Pełnomocnego Rzecznika do Spraw Praw Człowieka ustanowiono w Tadżykistanie na podstawie stosownej ustawy, przyjętej 20 marca 2008 r. Regulacje ustawowe normują wszystkie istotne kwestie dotyczące organizacji i trybu funkcjonowania Rzecznika. Zasadniczo spełniają one na ogół standardy analogicznych aktów obowiązujących w państwach demokratycznych. W wymiarze normatywnym można mieć jedynie zastrzeżenia do sposobu wyboru Rzecznika, zależnego od Prezydenta Tadżykistanu, co z kolei podaje w wątpliwość jego niezależność od ośrodka prezydenckiego. Natomiast w wymiarze praktycznym, w realiach funkcjonującego w Tadżykistanie systemu autorytarnego, ombudsman jest instytucją fasadową i nie jest w stanie spełniać funkcji, do jakich został powołany. Świadczą o tym raporty Rzecznika, w których wyraźnie brakuje spraw odnoszących się do praw człowieka pierwszej generacji.
Opis
Słowa kluczowe
Tajikistan , Plenipotentiary Ombudsman for Human Rights , president , constitution , act , Tadżykistan , Pełnomocny Rzecznik ds. Praw Człowieka , prezydent , konstytucja , ustawa
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 319–336