Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Pawlak, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poszukując warunków zintegrowanego rozwoju natrafiamy na obszar, w którym spotka się problematyka związana z optymalnymi warunkami rozwoju organizacji oraz problematyka rozwoju zatrudnionych w niej osób. Wspólną częścią tych dwóch dziedzin jest rozwój pracowników, który dokonuje się w obszarze zawodowym. Od wielu lat znane są stadia rozwoju zawodowego, niemniej jednak sytuacja na współczesnym rynku pracy sprawia, że kariera zawodowa coraz rzadziej ma charakter liniowy. Oznacza to między innymi, że w czasie rozwoju zawodowego jednostka powinna nabyć takich kompetencji, które pozwolą jej poradzić sobie z tempem zmian, koniecznością adaptacji do nowych warunków i wielozadaniowością. Procesy globalizacji, substytucja personelu przez automaty, zmiany demograficzne oraz zmiany sposobu zatrudniania powodują, że pracownicy często przestają wiązać się z jedną czy kilkoma organizacjami, a zaczynają funkcjonować na zewnętrznym rynku pracy. Daje im to z jednej strony większą swobodę i możliwość samorealizacji, ale z drugiej strony wymaga większej samodzielności, kreatywności, elastyczności i przedsiębiorczości. Dlatego też istotne jest, aby do tych wyzwań, jakie stawia przed pracownikami współczesność, dopasować edukację i poradnictwo zawodowe oraz szukać odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób łączyć konieczność elastyczności i mobilności z poczuciem bezpieczeństwa pozwalającym na obniżenie stresu zawodowego. Zatem zintegrowany rozwój zawodowy oznacza między innymi uczenie się łączenia: wielozadaniowości, elastyczności i budowania współczesnego typu kariery, opartej na indywidualnej, przedsiębiorczej niezależności, z rozpoznawaniem własnych zdolności, predyspozycji i potrzeb, by móc je do siebie optymalnie dopasować.
Searching for integrated development involves locating the area where the problems are most likely to be met with problems, that is, associated with the optimal conditions for development of the organization and the advancement of the people it employs. The shared part of these two areas is the career development of staff. The stages of career development have been known for many years, but the situation in the contemporary labour market makes career progress less and less linear, with the result that, in the course of a person’s professional development, the person must acquire the necessary competences to enable them to cope with the pace of change; to adapt to new conditions; and to multitask. The processes of globalization, the substitution of personnel by automates, changes in the demographic and changes in employment mean that employees often cease to be associated with one or more organizations, and begin to work on the external labour market. On the one hand this situation gives them greater freedom and the ability to self-realize, but on the other hand it requires more independence, flexibility and entrepreneurship. Therefore, it is essential to provide appropriate education and counseling and by these means help employees to face such challenges and find ways to combine flexibility with a sense of security in order to reduce occupational stress.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zawodowy , współczesny rynek pracy , nowoczesny typ kariery , flexicurity , professional development , contemporary labour market , modern type of career
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 262–272