Działania organów państwowych i administracji samorządowej w ocenie właścicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Grzybek, Maria
Szopiński, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój terenów wiejskich w odniesieniu do sfery rolnictwa wymaga utworzenia skutecznie funkcjonującego otoczenia instytucjonalnego. Spełnia ono wiele istotnych funkcji, które mają kluczowe znaczenie dla agrobiznesu. Zarówno wspierają przekształcenia w rolnictwie, jak i pomagają wprowadzać unowocześnione rozwiązania dostosowując je do wymogów Unii Europejskiej. Istotna przy tym jest relacja łącząca indywidualne gospodarstwa rolne i poszczególne instytucje, która powinna być właściwie ukierunkowana. Ważne jest, aby instytucje były elastyczne i dostosowywały się do zmian jakie zachodzą w sektorze rolno-żywnościowym. Ze względu na specyficzne cechy polskiego rolnictwa konieczne jest podejmowanie przez rząd oraz samorządy lokalne działań stymulujących rozwój gospodarstw rolnych oraz wspieranie obszarów wiejskich. Polegają one na stosowaniu stabilnej polityki rolnej, a więc dogodnych systemów podatkowych czy dopłat kredytowych. Część zadań związanych z realizacją polityki rolnej podejmuje administracja samorządowa na szczeblu lokalnym. Pozwala to na lepsze dotarcie do gospodarstw rolnych ze względu na fakt, że instytucje te realizują zadania zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności. Celem badań ankietowych było zaprezentowanie opinii indywidualnych rolników na temat roli rządu, sejmu oraz jednostek samorządowych w funkcjonowaniu sfery agrobiznesu. Zagadnienie przedstawione zostało według płci, wieku, wykształcenia i wielkości gospodarstw. Wśród badanej zbiorowości przewagę stanowiły opinie negatywne dotyczące oceny działań władz rządu i sejmu na rzecz sektora rolno-spożywczego zwłaszcza wśród młodych rolników w wieku od 18 do 25 lat niezależnie od wykształcenia posiadających gospodarstwa powyżej 5 ha. Funkcjonowanie samorządów lokalnych w większym stopniu docenili rolnicy w wieku 26 do 40 lat, reprezentujący wykształcenie wyższe, będący właścicielami grup obszarowych gospodarstw powyżej 15 ha.
Rural development in relation to the sphere of agriculture requires the creation of an efficient institutional environment. It fulfills many important functions that are essential for agribusiness. It both supports the transformation in agriculture, as well as helps to introduce modernized solutions adapting them to the requirements of the European Union. The relation linking individual farms and individual institutions is important and it should be properly focused. It is necessary that institutions are flexible and adapt to the changes occurring in the agri-food sector. Due to the specific characteristics of Polish agriculture it is needed to take actions by the government and local authorities stimulating development of farms and supporting rural areas. They consist in the use of a stable agricultural policy and therefore favorable tax systems or credit after-payments. Some of the tasks related to the implementation of agricultural policy are taken by local administration at the local level. This allows for a better reach to farms due to the fact that these institutions carry out tasks that meet needs of local communities. The aim of the survey was to present the opinion of individual farmers on the role of the government, Parliament and local government units in the functioning of the sphere of agribusiness. The issue was presented with respect to sex, age, education and household size. Among the surveyed population the majority were negative opinions concerning the assessment of activities of government authorities and Parliament for agri-food sector, especially among young farmers in the age from 18 to 25 years, regardless of education, owing more than 5 hectares of land. The functioning of local governments is more appreciated by farmers aged 26 to 40 years, representing the higher education, owning farms of more than 15 ha
Opis
Słowa kluczowe
rząd , sejm , administracja samorządowa , właściciele gospodarstw indywidualnych , agrobiznes , government , Parliament , local government , farm owners , agribusiness
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 306–316