Okoliczności utworzenia, pozycja ustrojowa i działalność Komisji Majątkowej w latach 1989–2011 – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Żurek, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Komisja Majątkowa prowadziła działalność w latach 1989–2011. Zniesienie jej było rezultatem zgodnej woli zakończenia prac komisji, wyrażanej przez przedstawicieli zarówno administracji rządowej, jak i Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Celem niniejszego opracowania jest omówienie okoliczności utworzenia, podstaw ustrojowych oraz wybranych aspektów jej działalności. W tym celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizą przepisów prawa oraz literaturą.
The Property Commission operated in the years 1989–2011. Its abolition was the result of the unanimous will to end the commission’s work, expressed both by representatives of the government administration and representatives of the Secretariat of the Polish Episcopal Conference. The aim of this study is to discuss the circumstances of its establishment, political foundations and selected aspects of its activities. For this purpose, the following research methods were used: analysis of legal provisions and literature.
Opis
Słowa kluczowe
Kościół katolicki , Komisja Majątkowa , Trzecia Rzeczpospolita , Ustawy wyznaniowe , Catholic church , Property Committee , The Third Republic , Religious laws
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 197-210