Problemy informatyzacji współczesnego społeczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia związane z problemami, jakie napotyka współczesne społeczeństwo wynikające z dynamicznej informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przeanalizowano umiejętności Polaków umożliwiające funkcjonowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji. Zwrócono uwagę na rolę systemu edukacji w przygotowaniu młodego pokolenia do nauki i pracy w scyfryzowanym świecie. Wskazano, że wprowadzana reforma edukacji zbiega się w czasie z bardzo szybkim rozwojem wszystkich dziedzin informatyki, a szczególnie Internetu Rzeczy i wirtualnej rzeczywistości. W związku z czym podstawa programowa dotycząca nauczania szeroko rozumianej informatyki winna być elastyczna i przygotowana na bardzo szybkie zmiany wywołane koniecznością dostosowania jej do zmieniających się warunków funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie. Zwrócono uwagę na fakt, że społeczeństwo nie jest przygotowane na brak dostępu do Sieci i świadczonych przez nią usług.
This article presents issues related to problems of the modern society that result from a dynamical computerization of almost all aspects of life. The skills of Poles that allow to function in a society of knowledge and information are analysed. A special attention is drawn to the role of the educational system in preparation of the young generation to learn and work in the digitalized world. The reform of the education is introduced in the times of rapid development of all branches of computer science, especially Internet of Things and virtual reality. This needs an elastic base of the teaching program for the computer science, which will be ready to adjust to the constantly changing modern society. Attention is drawn to the fact that the society is not prepared for the lack of access to the Internet and consequently to all services that it provides.
Opis
Słowa kluczowe
problemy , informatyzacja , społeczeństwo , problems , implementation of IT solutions , society
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 11–17