Wybrane koncepcje i procedury zarządzania „integracją na rzecz rozwoju”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Piontek, Franciszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przyjęto definicję kategorii integracja na rzecz rozwoju i określono warunki, jakie winna spełniać tego rodzaju integracja. Dotyczą one: celów działania, potencjału i sposobu funkcjonowania integracji. Weryfikacją – w aspekcie definicji i sformułowanych warunków – objęto trzy współcześnie wdrażane integracje w skali globalnej: fundusze unijne, strumień bezpaństwowych pieniędzy i outsourcing. Wynikający z rozważań wniosek ogólny jest następujący: należy udowodnić, że wdrażane integracje globalne będą legitymować się wyższym efektem synergicznym dla integrowanych państw niż dotychczas suwerennie funkcjonujące państwa.
The paper adopts the definition of the integration for development and sets out the conditions which must be met by this kind of integration. They relate to the objectives of the action, potential and functioning of integration. Integrations that are temporary under implementation were verified (in terms of definition and formulated conditions): EU funds, the flow of supranational capital and outsourcing. The result of the considerations is as follows: it should be proved that implemented integration will have higher synergistic effect for integrating states than the effect resulting from functioning of sovereign states.
Opis
Słowa kluczowe
integracja , integracja na rzecz rozwoju , rozwój zrównoważony , integration , integration for development , sustainable development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 213–226