Innowacyjność sektora samorządowego na przykładzie wybranych polskich miast

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czupich, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Innowacje w sposób naturalny są kojarzone z działalnością gospodarczą. Zazwyczaj wiążą się z wprowadzaniem nowego produktu, usługi, procesu, znajdowaniem nowych rynków zbytu lub modyfikacjami, którym poddawane są poszczególne elementy działalności. Należy podkreślić, że w ostatnich latach zwiększa się rola innowacji i innowacyjności również w sektorze publicznym, zwłaszcza w sferze samorządowej. Związane to jest ze wzrostem stopnia zatłoczenia miast oraz w konsekwencji koniecznością sprawnej i efektywnej realizacji usług publicznych. Jedną z możliwości w tym zakresie jest wdrażanie różnego rodzaju nowych rozwiązań m.in. w dziedzinie administracji, obsługi interesariuszy, transportu czy gospodarki odpadami. Rozwiązania te umożliwiają generowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, a w efekcie sprzyjają poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowym motywem wprowadzania usprawnień jest możliwość ograniczania bieżących wydatków budżetowych na utrzymanie mienia komunalnego oraz redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Spośród wszystkich szczebli samorządowych największymi możliwościami we wdrażaniu innowacji charakteryzują się miasta na prawach powiatu, które funkcjonują na bazie dwóch budżetów – gminy i powiatu grodzkiego. Poza tym są odpowiedzialne za realizację zadań własnych i zleconych z zakresu transportu, gospodarki odpadami, wodociągów czy przestrzeni użytkowych, w których istnieje wiele możliwości wdrażania koncepcji miasta inteligentnego, przyjaznego mieszkańcom. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji miasta inteligentnego oraz korzyści, jakie wiążą się z jej zastosowaniem w praktyce. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania elementów tej koncepcji w wybranych polskich miastach m.in. w obszarze transportu, gospodarki energetycznej i jakości życia mieszkańców.
Innovations are naturally related to economic activity. Usually associated with the introduction of a new product, service, process, finding new markets or modifications of elements of the business. It should be noted that in recent years the role of innovation is also more important in the public sector, especially in the sphere of local government. This is related to an increase in the urban congestion, and consequently the necessity of an efficient and effective implementation of public services. One possibility is the implementation of various types of new solutions in the areas of administration, stakeholder service, transport and waste management. These solutions allow to generate sustainable economic growth and social welfare, as a result, contribute to improving the quality of life of residents. Another motive for improvements is the possibility of reduction current expenditure budget for the maintenance of communal property and the reduction of negative impact on the environment. The greatest potential in the implementation of innovation have Polish cities that operate on the basis of two budgets – municipal and county. Besides, they are responsible for the execution of tasks, own and commissioned in the field of transport, waste management, water supply and utility space, where there are many opportunities for implementing smart city concept, friendly for residents. The aim of the article is to present an smart city concept as well as the benefits associated with its use in practice. In addition, identify the elements of this concept in selected Polish cities in the field of transport, energy and quality of life.
Opis
Słowa kluczowe
innowacyjność sektora publicznego , miasto inteligentne , samorząd terytorialny , innovation in public sector , smart city , local government
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 306–314