Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kaszuba-Perz, Adriana
Perz, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie roli innowacyjnych rozwiązań controllingowych w działalności przedsiębiorstw w obliczu kryzysów gospodarczych. Autorzy uważają, że postępujący proces globalizacji gospodarki zmienia naturę współczesnych kryzysów gospodarczych. Rosnąca współzależność rynków sprzyja rozprzestrzenianiu się problemów ekonomicznych. Specyficzną rolę w tym procesie odgrywają rynki finansowe. Swobodny przepływ kapitału oraz coraz większa wartość zaangażowanego na rynkach kapitału spekulacyjnego w warunkach kryzysu prowadzą do zjawiska gwałtowanego odpływu kapitału z rynków uważanych za ryzykowne. Ten proces zwiększa skalę zaburzeń rynkowych i może prowadzić do eskalacji kryzysu. W okresach dekoniunktury istotne znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej firmy ma wykorzystywanie nowoczesnych metod i narzędzi controllingu. Wśród nich szczególną rolę ma system informacyjny oraz zarządzanie ryzykiem. Pierwszy może być systemem wczesnego ostrzegania firmy przed nadchodzącymi zaburzeniami na rynku, dzięki czemu umożliwia odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do działania w warunkach kryzysowych. Drugi pozwala zidentyfikować ekspozycję firmy na ryzyko rynkowe i jeśli zachodzi taka konieczność wdrożyć działania zmniejszające skalę oddziaływania zmian cen na rynkach na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
The main aim of the paper is to discuss the role of innovative controlling tools in the process of managing companies during economic crises. The authors think that the nature of economic crises is being changed by the development of globalization. The growing interdependence of markets fosters the spreading of economic problems and financial markets play a substantial role in this process. Free flow of capital and the growing amount of speculative capital engaged in financial markets during a crisis lead to enormous outflow of capital from risky assets’ markets which increases disruptions in markets and may lead to further escalation of the crisis. Using advanced controlling methods and tools during economic recession has a critical role for building the company’s competitive advantage. Among these methods and tools the information system and the risk management system play an exceptional role. The information system may warn the company of forthcoming market disruptions, and in this way enables the company’s adequate preparation for operating during an economic crisis. Risk management allows to identify the firm’s exposure toward market risk and implement activities which reduce the influence of market price volatility on the company’s financial results.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 226–238