Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument przezwyciężania kryzysu finansów publicznych – ocena najnowszych regulacji prawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Lubimow-Burzyńska, Iwona
Kowalczyk, Ewaryst
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostały omówione podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analizie poddano katalog osób, które są odpowiedzialne w świetle ustawy za naruszenie przepisów. Omówiono zmiany wynikające z odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi w ramach projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym europejskich, oraz czynnościami wynikającymi z procedur zamówień publicznych.
The article discusses the fundamental changes resulting from the amendment of the law concerning the accountability for breaking of the public finance discipline. In this work the list of persons, who are responsible for the infringement according to the law has been analyzed. The paper also discusses the changes resulting from the responsibility for the management of public funds in projects funded by foreign recourses, including European, and activities associated with public procurement procedures.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 179–187