Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor opracowania ujmuje spójność społeczno-ekonomiczną jako proces harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Holistyczne ujęcie spójności społeczno-ekonomicznej jest warunkiem koniecznym poprawnej identyfikacji fundamentalnych jej determinant. Są one związane ze strukturą kapitału ludzkiego, społecznego i ładu instytucjonalnego. Wzajemne sprzężenie tych determinant spójności społeczno-ekonomicznej sprawia, że strategie rozwojowe umożliwiające harmonizowanie efektywności ekonomicznej i sprawiedliwych nierówności mogą powstawać w środowisku rynków wspomaganych centralną koordynacją strategiczną oprzyrządowanych instytucjami ukierunkowanymi na usuwanie paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i źródeł deprecjacji kapitału społecznego.
Author of the article defines the socio-economic cohesion as the process of harmonizing the development of each sphere of human being. Holistic approach to the socio-economic cohesion is the key condition for appropriate identification of its determinants. They are related with the structure of human capital, social capital and institutional order. Interdependence of all determinants of socio-economic cohesion causes that the development strategies enabling the harmonizing the economic efficiency with fair inequalities might be created within an market environment, which is supported by the central strategic co-ordination with instruments that are aimed at eliminating the paradoxes of human capital development and social capital depreciation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 7-29