Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Adamska-Chudzińska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęta została kwestia zależności pomiędzy prospołeczną a gospodarczą działalnością przedsiębiorstw oraz wpływu zaangażowania prospołecznego na wykorzystanie kapitału ludzkiego. W szczególności rozważania koncentrują się na wykazaniu, że prospołeczna orientacja przedsiębiorstwa oraz tworzenie prospołecznego środowiska działania i współdziałania sprzyjają wzrostowi sprawności zawodowej pracowników i osiąganych przez nich wyników ekonomicznych. Działania tego typu nie są wystarczająco doceniane wśród czynników wzrostu gospodarczego. Wyjaśniono, na czym polega zaangażowanie prospołeczne, które stanowić może istotny aspekt strategii zarządzania przedsiębiorstwem i instrument osiągania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono, jak w prospołecznym środowisku dochodzi do wzrostu sprawności zawodowej zatrudnionych, podkreślając regulacyjną rolę predyspozycji psychicznych w stymulowaniu pozostałych parametrów tej sprawności, zwłaszcza wiedzy i umiejętności. Zaprezentowano cztery, wybrane typy działań, za pośrednictwem których przejawiać się może aktywność prospołeczna w strategicznej działalności przedsiębiorstw. Są to: 1) rzetelne realizowanie wymogów jakościowych, 2) doskonalenie działalności poprzez eliminowanie strat oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu materiałów i surowców, 3) Kształtowanie aksjologicznie ukierunkowanych postaw menedżerów, 4) Podmiotowe traktowanie pracowników. Podejmując próbę wyjaśnienia, na ile świadomość prospołeczna i zaangażowanie w tym zakresie kształtują niedoceniony wymiar efektywności gospodarczej wykorzystano wnioski badawcze uzyskane w Harvard University. Odwołano się także do wyników badań własnych wskazujących na korelację pomiędzy głównymi determinantami zaangażowania prospołecznego przedsiębiorstwa i sprawności zawodowej zatrudnionych. Egzemplifikuje ona wstępnie na przykładzie analizowanego przedsiębiorstwa rozważaną zależność oraz możliwość wpływu długoterminowej aktywności prospołecznej na osiąganie równie długoterminowego wzrostu gospodarczego.
The article raises the matter of dependencies between a pro-community and economic activity of enterprises, and influence of pro-community engagement on the use of human capital. Deliberations especially focus on proving that the pro-community orientation of the enterprise, and creation of a pro-community environment of operating and cooperating support growth in professional efficiency of employees and economical results that they achieve. Among the factors of economic growth, such actions are underestimated. It was explained, what the pro-community engagement consists in, which may pose a significant aspect of a strategy of managing an enterprise, and an instrument for achieving competitive advantage. The article presents the manner, in which the growth of professional effectivenes of the employed takes place in the pro-community environment, putting emphasis on a regulatory role of mental predispositions in stimulations of the remaining parameters of this ability, especially of knowledge and skills. Four chosen types of actions were demonstrated, through which a pro-community activity may become visible in the strategic operation of enterprises. These are: 1) Reliable realization of quality requirements, 2) improving the activity through elimination of losses and counteraction of thriftlessness of materials and resources, 3) Axiological shaping of directed attitudes of managers, 4) Treating employees instrumentally. While taking an attempt to explain to what extent the pro-community awareness and engagement within this scope shape the invaluable dimension of economic effectivenes, research conclusions obtained at Harvard University were applied. There were also some references made to own research pointing to correlation between the main determinant of pro-community engagement of an enterprise and professional efficiency of the employed. It initially exemplifies, in case of the analyzed enterprise, the deliberated dependence and a possibility of influence of a long-term pro-community activity on achievement of a long-term economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
prospołeczne zaangażowanie , sprawność zawodowa , podmiotowe traktowanie , predyspozycje psychiczne , efektywność ekonomiczna , prosocial engagement , capability of professional , subjective treatment , psychological predispositions , economic effectiveness
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 264–275