Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez internet w badaniach marketingowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kaczmarczyk, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wszystkie metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych można podzielić na metody sondażowe (pośrednie i bezpośrednie), metody pozasondażowe oraz metody eksperymentu. W każdej z tych grup metod wykorzystuje się – w mniejszym lub większym zakresie – internet jako drogę dostępu do pierwotnych źródeł informacji. Głównymi źródłami pierwotnymi są źródła osobowe. Internetu nie wykorzystuje się raczej w przypadku, gdy źródłami pierwotnymi są źródła rzeczowe. Największy stopień wykorzystania internet znalazł w pośrednich metodach sondażowych. Głównymi metodami, w których wykorzystuje się Internet są: ankieta internetowa (wraz z jej dwiema odmianami), wywiad internetowy, grupowe wywiady internetowe oraz internetowe badania etnograficzne. W ostatnich latach grupa metod ankietowych wzbogaciła się o metodę ankiety telefonicznej komórkowej (ATK). Kwestionariusz ankietowy można zamieścić na monitorze aparatu komórkowego, który jest zwykle przyłączony do sieci internetowej. Sieć internetowa jest także coraz częściej wykorzystywana w ramach metody delfickiej w celu szybszej i tańszej komunikacji z grupami ekspertów. Zalety te przyczyniły się do szerszego zakresu wykorzystania internetu w badaniach panelowych (konsumencki panel internetowy). Metoda ta ułatwia utrzymanie bardzo dużych grup stałych respondentów, głównie w ramach gospodarstw domowych. Rośnie stopień wykorzystania sieci komputerowych w różnych wersjach metod heurystycznych. Biorące w nich udział grupy uczestników nazywane są zespołami wirtualnymi. Sieciową odmianą klasycznej burzy mózgów jest brainnetting.
All methods of data collection from the primary sources in the marketing research can be devided into survey methods (direct and indirect), non-survey methods, and experiments. Internet is used in each of these groups of methods – more or less broadly – as a way of access to the primary sources of information. The dominant primary sources are personal ones. Internet is hardly used with respect to material sources. For the most part it may be applied with the indirect survey methods. The main methods involving the use of internet are as follows: the internet survey, internet interview, panel methods, group internet intetview, and the etnographic internet research. The group of indirect survey methods has been enriched with text-based telephone survey method during the last several years. It is possible to place the questionnaire on the monitor of mobile phones which is usually connected with internet. Internet is also more and more often used in delphi method in order to quicker and cheaper communication with groups of experts. These advantages has been contributed to more intensive using of internet in panel research. This method facilitates the bearing of large and stable groups of respondents, mainly in the households. The level of internet usage in diffrent versions of heuristic methods is still rising. The groups of participants taking part in this method are called virtual teams. The net form of classic brainstorming method is called brainnetting.
Opis
Słowa kluczowe
metody zbierania danych , internet , metody sondażowe , metody pozasondażowe , metody eksperymentu , metody ankietowe , wywiady , methods of data collection , survey methods , non-survey methods , experiments , interviews
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 300-312