Polityka konsumencka Unii Europejskiej wobec alternatywnych sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów konsumenckich. Zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Malczyńska-Biały, Mira
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nadrzędnym celem artykułu jest analiza polityki konsumenckiej Unii Europejskiej wobec alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów konsumenckich. W publikacji dokonano szczegółowej analizy pod kątem polubownego rozwiązywania konfliktów konsumenckich z przedsiębiorcami w strategii polityki konsumenckiej Unii Europejskiej, od 1992 roku do współczesności. Wskazano również na perspektywę rozwoju tego rodzaju sposobów rozstrzygania sporów. Rozwiązywanie konfliktów konsumenckich w sposób polubowny stanowi ważny aspekt unijnej polityki konsumenckiej. Podstawowym ich narzędziem rozwoju jest tworzone prawodawstwo w tym zakresie, jak również szeroka działalność informacyjno-edukacyjna o jego efektywności.
The overriding aim of the article is to analyze the European Union's consumer policy towards alternative ways of solving consumer conflicts. The publication contains a detailed analysis in terms of amicable resolution of consumer conflicts with entrepreneurs in the European Union's consumer policy strategy, i.e. from 1992 to the present day. The prospect of developing this type of dispute resolution methods was also indicated. Resolving consumer conflicts amicably is an important aspect of EU consumer policy. The basic tool for their development is legislation in this area, as well as extensive information and education activities about its effectiveness.
Opis
Słowa kluczowe
dochodzenie roszczeń , konflikty , konsument , polityka konsumencka , Unia Europejska , pursuing claims , conflicts , consumer , consumer policy , European Union
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 253-264