Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Kot, Stanisław Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule analizowane są różne koncepcje nierówności ekonomicznych i społecznych. Termin „nierówność” oznacza odejście od „równości”. „Równość” i „równość” to niekompletne predykaty, które z konieczności wymagają odpowiedzi na jedno pytanie: „równy pod jakim względem?” lub „równość czego?”. Równość zasadniczo składa się z trójstronnej relacji między dwoma (lub kilkoma) przedmiotami lub osobami i jedną (lub kilkoma) cechami. Dwa przedmioty a i b są pod pewnym względem równe (w pewnej przestrzeni porównań), jeśli pod tym względem podpadają pod ten sam termin ogólny. Ten odpowiedni standard porównawczy (przestrzeń) reprezentuje „zmienną” (lub „charakterystyczną”) pojęcia równości, którą należy określić w każdym konkretnym przypadku: różne koncepcje równości wyłaniają się tutaj z jednego lub innego standardu opisowego lub normatywnego („Dlaczego równość?'). Równość w jednej przestrzeni zwykle implikuje nierówności w innych przestrzeniach. Jeśli więc ktoś upiera się przy równości w jednej przestrzeni i ocenia tę równość jako sprawiedliwą, to powinien koniecznie zaakceptować nierówności w innych przestrzeniach i oceniać je jako sprawiedliwe.
In the paper, the various concepts of economic and social inequalities are analysed. The term ‘inequality’ is meant as the departure from ‘equality’. ‘Equality’ and ‘equal’ are incomplete predicates that necessarily require the answer to one question: “equal in what respect?” or ‘equality of what?’. Equality essentially consists of a tripartite relation between two (or several) objects or persons and one (or several) characteristics. Two objects a and b are equal in a certain respect (a certain space of comparisons) if, in that respect, they fall under the same general terminus. This relevant comparative standard (space) represents a ‘variable’ (or ‘characteristic’) of the concept of equality that needs to be specified in each particular case: differing conceptions of equality here emerge from one or another descriptive or normative standard (‘Why equality?’). Equality in one space usually implies inequalities in other spaces. Therefore, if someone insists on equality in one space and evaluates this equality as just, then he or she should necessary accept inequalities in other spaces and evaluate them as just.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 45-55