E-materiały dydaktyczne – wyzwania merytoryczne i organizacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych materiałów w polskim szkolnictwie. Przeanalizowano problemy merytoryczne i organizacyjne, jakie występują w czasie realizacji powyższego zadania. Zwrócono uwagę, na przykładzie nauczania informatyki i technologii informacyjnych, na rolę, jaką mogą odegrać e-materiały dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów, których treści merytoryczne ulegają szybkim zmianom. Wskazano na postępujący proces wykorzystywania przez wszystkie strony procesu dydaktycznego, szczególnie przy użyciu współczesnych mobilnych środków komunikacyjnych, tych materiałów. Przeanalizowano związane z wykorzystywaniem e-materiałów dydaktycznych tak udogodnienia, jak i zagrożenia dla pracy nauczycieli i uczniów/studentów.
This article presents problems related to introduction of e-materials to polish educational system. A classification of didactic e-materials is proposed. State-of-the-art and future plans of the role of such materials in polish education system is presented. Analyzed are substantive and organizational problems that arise in e-didactics. A special attention is drawn to the role which may didactic e-materials take in teaching of continuously changing subjects, such as computer sciences and information technologies. An advancing process of the use of these materials by all aspects of the teaching course is appointed, along with the high importance of the use of mobile communication methods. It is analyzed how the use of didactic e-materials is influenced by both advantages and threats during the use by teachers and students.
Opis
Słowa kluczowe
e-książki , multimedia , dydaktyka , system edukacji , e-book , multimedia , didactics , educational system
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 61–69