Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Gajewska, Urszula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród licznych, zróżnicowanych formalnie i funkcjonalnie wyrażeń metatekstowych występujących w encyklikach Jana Pawła II ważne miejsce zajmują metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej. Tworzą one – istotny dla tego typu oficjalnych dokumentów kościelnych – papieski i autorski komentarz prawdziwościowy do formułowanych sądów oraz przedstawianych stanów rzeczy. Przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić: wyrażenia o funkcji modalnej pewności (metatekstemy potwierdzające prawdziwość wprowadzanych informacji (bez leksykalnych wykładników pewności) oraz metatekstemy wyrażające pewność nadawcy co do prawdziwości przekazywanych sądów, z leksykalnymi wykładnikami takiego osądu rzeczywistości), a także metatekstemy o funkcji modalnej możliwości. W obrębie wymienionych grup wydzielone zostały bardziej szczegółowe grupy funkcjonalno-znaczeniowe badanych wyrażeń metatekstowych.
Among numerous, formally and functionally diverse metatextual formulas present in encyclicals of John Paul II important place is occupied by metatexts about the function of epistemic modality. They form a significant for this type of official documents of the Church papal and original truthful commentary to formulated judgments and presented state of affairs. The performed analyses allowed to extract formulas with the function of certain modality (metatexts confirming truthfulness entering information without lexical exponents of certainty) and metatexts expressing sender’s confidence regarding truthfulness provided propositions, with lexical exponents such a judgment of reality), as well as metatexts with the function of possible modality. Inside the mentioned groups there have been separated more specific functional and meaning groups of surveyed metatextual formulas.
Opis
Słowa kluczowe
metatekst , modalność , modalność epistemiczna , encyklika , prawdziwość , pewność , możliwość , metatext , modality , epistemic modality , encyclical , truthfulness , certainty , possibility
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 24-46